Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Senovės diena Dauguose (2)

Prezidento A. Smetonos apsilankymas Dauguose. 1937 06 20. Nuotr. iš G. Lučinsko archyvo.

Birželio 20 d. gražiosios gamtos dzūkų Dauguose buvo senovės diena. Miestelis ta proga buvo šventiškai pasipuošęs tautinėmis vėliavomis ir šiaip pasitempęs. Į šventę suplaukė keliolika tūkstančių apylinkės dzūkų, kurių nemaža dalis buvo apsidariusi tautiškais drabužiais. Kadangi į senovės dieną atvyko Tautos Vadas Antanas Smetona, tai ta proga Daugai pasipuošė net dvejais vartais su sveikinamaisiais parašais.

Tautos Vadą Antaną Smetoną, lydimą užsienio reikalų ministerio Lozoraičio, vidaus reikalų ministerio gen. Čapliko, žemės ūkio ministerio Putvinskio, Seimo pirmininko ir valstybės kontrolieriaus inž. Šakenio, gen. Adamkavičiaus, vidaus reikalų viceministerio pulk. Giedraičio, vyriausiojo kariuomenės kapeliono kun. Mirono, ministerio dr. Šaulio, tautos atstovo prel. Laukaičio, pulk. Dulksnio, prof. Tamošaičio, dzūkų didžiojo dainininko Petrausko, generalinio sekretoriaus dr. Janavičiaus, viceburmistro Rusteikos, pulk. Šliogerio, prokuroro padėjėjo Kavolio, „Jaunosios Lietuvos“ vado adv. Grebliausko, pulk. prof. Oželio, Alytaus apskrities viršininko Stosiūno ir daug kitų aukštų svečių, prie Daugų vartų pasitiko ir pasveikino valsčiaus viršaitis Vadeika, Daugų klebonas kun. Sabaliauskas, rabinas Šėras, dienos rengimo komiteto pirmininkas Kvilonas, senovės dienos parodos organizatorius inspektorius Miškinis, komiteto, organizacijų ir kiti valsčiaus atstovai. Po atitinkamų sveikinimo kalbų Tautos Vadui Antanui Smetonai buvo įteikta dovana – gražiai padarytas Daugų herbas. Nuoširdžiai daugiškių priimtas ir pasveikintas, Tautos Vadas Antanas Smetona vėliau su kitais Vyriausybės nariais ir aukštaisiais svečiais dalyvavo visuose senovės dienos surengimuose.

Gražiai, nuoširdžiai dzūkiškiai praėjusi Daugų senovės diena turėjo du pamatinius programos punktus: paradą ir senovės dzūkų papročių demonstravimą aikštėje ir gausią etnografinių ir buitinių dzūkų daiktų parodą. Organizacijų paradas, ulonų pulko orkestro garsų lydimas, praėjo sklandžiai ir pasigėrėtinai. Su įvairiais šūkiais ir savo vėliavomis pražygiavo katalikės moterys, tautininkai, jaunalietuviai, skautai, šauliai, mokyklų mokiniai ir eilė kitų organizacijų. Paradas buvo tikras dzūkų vienybės ir prisirišimo prie tautos vado pasirodymas. Po parado aukštieji svečiai turėjo progos pamatyti įdomius dzūkų papročius, šokius ir išgirsti būdingas jų dainas. Tada aukštieji svečiai apžiūrėjo parodą ir buvo pavaišinti klebonijos sode. Vaišės, kuriose be aukštųjų svečių dalyvavo ir įvairūs Daugų valsčiaus civiliai ir dvasiniai pareigūnai bei tautiškais drabužiais apsirengę dzūkai ir dzūkės, praėjo jaukioje Tautos Vado Antano Smetonos ir Vyriausybės narių bičiulystėje su geraširdžiais dzūkais. Pažymėtina, kad senutės dzūkės, reikšdamos savo prisirišimą Valstybės Galvai, sugiedojo jam „Ilgiausių metų“ ir džiaugsmingai pakilnojo. Be to, vaišių metu dzūkų ir ulonų pulko orkestras svečius palinksmino, o dzūkai ir dzūkės gražiai padainavo. Šioje prisirišimo prie Tautos Vado Antano Smetonos atmosferoje buvo baigta oficialioji Daugų senovės dienos šventė ir aukštieji svečiai, nuoširdžiai vaišingųjų dzūkų palydėti, išvyko namo.

Daugų senovės diena paliko lankytojams neišdildomų įspūdžių. Palyginti kukliomis priemonėmis buvo suorganizuota ryški dzūkų senovės kultūros demonstracija. Pirmoje eilėje tenka paminėti parodą, kurioje buvo sukaupta daug dzūkų praeities ir šių dienų kūrybos meninių eksponatų. Ypačiai į akis krito dzūkų audiniai, juostos, staltiesės, kurios savo spalvomis žėrėjo dzūkų būdo linksmumo ir lengvumo harmonija. Tie eksponatai ryškiai parodė, kad dzūkų liaudis turi įgimtą grožio jutimo jausmą ir sugebėjimą tą jausmą išreikšti savo meniniuose dirbiniuose. Labai įdomių senovės daiktų buvo ir vadinamajame tėviškės muziejuje, kuris buvo mokyklos kieme. Čia buvo atvaizduotas dzūkų medžio kultūros amžius, dzūkų senovės ūkininkavimo ir šeimininkavimo būdai. Buvo matyti medinių jautinių arklų, vežimų, įvairių indų, spintų, karbijų, kubilų, lopšių, šakių, kablių, kibirų, spragilų, grūstuvų ir daug kitų medinių padargų. Nepamirštamo įspūdžio paliko ir dzūkų vestuvių demonstravimas su senovinėmis dzūkų nuotakos raudomis, šokiais, dainomis ir kitais vestuviniais papročiais. Pagaliau pažymėtini ir gyvieji, aikštėje pravežtieji dzūkų paveikslai: verpėjos, malėjai, grūstuvininkai ir kt. Apskritai imant, ir kukliuose rėmuose suorganizuota Daugų senovės diena svečiams pateikė vaizdingą dzūkų kūrybos ir buities paveikslą. Ypačiai brangus visur buvo tas gražusis primityvumas, kurio dzūkai nesidrovėjo visur pabrėžti ir kuris yra mūsų visos tautos praeities kultūros brangenybė. Ši senovės diena buvo reikšmingas naujųjų laikų dvasios pabendravimas su praeitimi, kuri mums yra brangi mūsų kultūrinei ir tautinei kūrybai yra būtina.

Daugų senovės diena dar kartą parodė, kad mūsų tauta, kad ir skaudžiai Didžiojo karo metu nukentėjusi, vis dėlto išlaikė net tik savo tautinę gyvybę, bet sugebėjo išsaugoti ir daug tos gyvybės pasireiškimo daiktų. Senovės diena mus turi paskatinti dar labiau pamilti savo tautą, branginti jos senovės palaikus ir tais palaikais praturtinti naujųjų laikų kultūrinės kūrybos gyvenimą.

A. N.

„Vairas“, 1937 m., Nr. 7–8.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas