Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Ar bandė alytiškiai 1939 m. gruodžio 30 d. susprogdinti sovietų užimtas kareivines?

Valstybės Saugumo ir Kriminalinės Policijos Marijampolės apygardos kvotos Nr. 36 – 1940 m. (Valstybės Saugumo Policijos Alytaus rajono kvota Nr. 5 – 1940) dėl ruošimosi 1939 m. gruodžio mėn. 30 d. susprogdinti sovietų kariuomenės užimamų kareivinių Alytuje

S A N T R A U K A

1940 m. vasario mėn. 8 d. Sovietų Sąjungos vyriausybės diplomatiniu keliu buvo pateiktos Lietuvos vyriausybei žinios, kad 1939 m. gruodžio mėn. 30 d. Alytaus mieste buvę ruoštasi sovietų kariuomenės užimamų „Saratovo“ kareivinių susprogdinimui. Šiai diversijai vadovavęs lenkas Koreicev, kuris buvo užverbavęs dirbusį prie betono statymo Musevičių ir kanalizacijos darbininką Šičkų. Diversantai buvę susirinkę žydo Codiko bute. Išaiškinus sąmokslą, tie darbininkai buvę tuojau vietinės sovietų kariuomenės vadovybės atleisti.

Valstybės saugumo policijos Alytaus rajono tuo reikalu padaryta kvota.

Darant kvotą patirta, kad sovietų kariuomenės užimtose kareivinėse dirbo ir iš darbo buvo atleistas ne Musevičius, bet Micevičius Stasys ir ne Šičkus, bet Šickus Leonas, abu gyvena Alytaus mieste. Žydas, žiniose vadinamas Codiku, kaip patirta, yra Vidlianskas Codikas, turįs Alytaus mieste nuosavus namus ir krautuvę. Tariamojo sąmokslo vadovas Koreicev iš viso neišaiškintas ir Alytuje bei jo apylinkėje visai toks nežinomas.

Iš liudininkų parodymų matyti, kad sovietų kariuomenės užimamose kareivinėse prie krosnių remonto dirbo Stasys Mickevičius ir Stasys Baranauskas. Ten jiems bedirbant, vieną dieną Baranauskui besirengiant kurti pečių, nes buvo šalta ir dėl šalčio neįmanoma dirbti, Mickevičius jam pareiškęs, kad jis apžiūrėtų gerai šiukšles, kurios buvo pečiuje, jog kartais ten nepasitaikytų šovinių, nes tose kareivinėse anksčiau buvę internuotieji lenkų kariai ir galėję įmesti. Užkūrus krosnį, po kelių minučių pasigirdo duslus šūvis ir iš pečiaus ant žemės iškrito kulipka. Šis šūvis pečiui nepadaręs jokios žalos. Apie tai jie papasakoję ir kitiems prie kareivinių remonto dirbantiems darbininkams. Po kelių dienų darbininkas Stasys Micevičius inžinieriaus buvęs nuo darbo atleistas. Inžinierius atleisdamas pareiškęs, kad nuo darbo atleidžiąs, nes esąs įskųstas.

Taip pat vietinės sovietų kariuomenės vadovybės nuo darbo buvęs atleistas ir Leonas Šickus, dirbęs kareivinėse prie asenizacijos darbą.

Pas Stasį Mickevičių ir Leoną Šickų buvo padarytos kratos, tačiau nieko įtartino rasta nebuvo.

Taip pat kvotoje nustatyti nepavyko, kad pas žydą Vidlianskį Codiką būtų buvęs kokių sąmokslininkų susirinkimas.

Bendrai paėmus, iš esamų kvotoje davinių susidaro įspūdis, kad šie darbininkai vietinės sovietų kariuomenės vadovybės iš darbo buvę atleisti kaipo lenkai. Nustatyta, kad Leonas Šickus yra buvęs „Pochodnios“ organizacijos nariu, lankydavęs tos organizacijos susirinkimus ir buvusią žydo Codiko Vidlianskio namuose „Pochodnios“ skaityklą ir knygyną.

Patvirtinančių davinių dėl ruošto Alytaus mieste sovietų kariuomenės užimamų kareivinių susprogdinimo nei kvotos keliu, nei šiaip aiškinant, negauta.

Buvo kreiptasi per Krašto Apsaugos Ministerijos atstovą prie sovietų kariuomenės Alytuje į sovietų karo vadovybę Alytuje, tikslu gauti iš jos konkretesnių davinių. Per minėtą atstovą buvo gautas atsakymas, kad sovietų kariuomenės vadovybė Alytuje tuo reikalu neturinti jokių žinių.

Be to, apie darbininką Petrą Lazarevičių, kuris, pagal kvotoje esamus davinius, įskundęs darbininkus, dirbančius prie kareivinių, sovietų karo vadovybei, sudaryta atskira kvota dėl darbininkų kiršinimo ir nerimo kėlimo. Petras Lazarevičius drauge su kvota perduotas Alytaus Apskrities Viršininkui.

Kvotų valdininkas (parašas neįskaitomas)

Kaunas

1940.III.12

Duomenys iš: LCVA, f. 383, ap. 1, b. 3, l. 186–186v.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas