Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Alytaus apskrities miesteliuose pasidairius

J. Miškinis

Alytaus apskritis turi 12 valsčių su 132 300 gyventojų. Apskritis puošnus žavingąja gamta, turtingas plentų ir gerų kelių. Turbūt, nė vienam apskrityje nėra tiek daug plentų, kiek Alytaus. Vieną tik Alytų jungia penki geri plentai, kuriais kiekvienu laiku lengva ir patogu susisiekti su plačiuoju pasauliu. Be to, šiame apskrityje yra keletas nemažų miestelių, kurie per 18 nepriklausomo gyvenimo metų padarė didelę pažangą.

Kas gi Lietuvoje nežino garsaus Birštono kurorto?

Jis garsus ne tik savo gydomaisiais šaltiniais, bet ir žavus Nemuno ir Verknės puošniomis pakrantėmis. Birštonas kiekvienais metais tvarkosi, progresuoja, moderniškėja. Net tik kurorte, bet ir pačiame miestelyje yra keletas stilingų vilų, graži bažnyčia, graži pradžios mokykla, iš kurios veržiasi šviesos spinduliai po plačiąją apylinkę. Žiemą miestelyje gyvenimas kaip ir apsnūdęs, bet pavasarį jis atbunda. Organizacinis veiklumas jaučiamas.

Nuo Birštono 13 kilometre, šalia plento ir paslaptingojo ežero stovi Jiezno miestelis.

Gatvės beveik visos išgrįstos. Šaligatviai pakenčiami. Turgaus aikštėje rengiamasi statyti paminklą. Viduryje miestelio stovi aukšti Dievo namai, meniški iš oro ir vidaus. Čia yra nauji ir gražūs valsčiaus savivaldybės rūmai, kukli 4-rių komplektų pradžios mokykla, viso miestelio pažiba. Miestelis gyvas. Jame du dideli malūnai. Kultūrinis ir visuomeninis darbas stiprus. Pažanga didelė.

Toliau už 11 kilometrų yra Stakliškių miestelis.

Šis tvarkymosi požiūriu yra padaręs nedidelę pažangą. Tik viena gatvė išgrįsta. Šaligatvių nėra. Tačiau į akis krinta puošni ir stilinga iš oro ir vidaus bažnyčia su brangiais tapytojų paveikslais ir skulptūrų meniškomis statulomis. Be to, kiekvieno akis traukia milžiniškas kaminas, iš kurio sunkai dūsdami verčiasi juodi dūmai. Jis čia šimtų šimtus centnerių praryja miežių, bet gyventojams atsilygina putojančiu alučiu. Ant kalnelio, sodelyje paskendusi 4 komplektų pradžios mokykla, gražūs naujai pastatyti savivaldybės ir šaulių būrio namai. Prie vieškelio jauki, graži provizoriaus Kašiūbos aptieka. Čia nutautėjusio gaivalo nėra. Tautiškas organizacinis veikimas vieningas. Miestelis skursta be elektros šviesos.

Šalia Stakliškių 9 kilometrų atstume yra Butrimonys.

Miestelis didelis. Gatvės išgrįstos. Šaligatviai sutvarkyti. Prekyba žydų rankose. Antradieniais būna dideli turgai, į kuriuos žmonių atvažiuoja ir iš kitų apskričių. Miestelis daugiausia apgyventas žydų, nutautėjusių lietuvių ir totorių. Butrimoniečiai turi originalią su vienu bokštu akmeninę bažnyčią, didelius 2-jų aukštų mūrinius rūmus, kuriuose yra 4 komplektų pradžios mokykla, valsčiaus savivaldybė ir policija. Iš šių rūmų spinduliuoja šviesa, kultūra ir organizacinis tautiškas darbas ne tik pačiame miestelyje, bet ir apylinkėje.

Važiuojant plentu iš Alytaus, 24 kilometre iš toli matyti paskendę ežero saloje istoriški Daugai.

Šį miestelį iš visų pusių supa didžiulis, giliausias Lietuvoje Daugų ežeras. Miestelis pakilioje vietoje. Seniau prekyba buvo žydų rankose, dabar čia ir lietuviai ėmėsi prekiauti. Planingai tvarkoma naujoji aikštė. Prie jos lietuviai statosi prekybai namus. Bažnyčia graži. Mokykla ant originalaus kalnelio. Jos pastatymas kaštavęs per 35 tūkstančius litų. Miestelis susilaukė medic. gydytojo, kuriuo labai džiaugiasi. Tautiškas ir ekonomiškas darbas čia giliai yra įleidęs šaknis.

Alovės miestelis prisiglaudęs prie nedidelės kalvos. Šalia jo gražus ežeras. Ant kalnelio nedidelė medinė bažnytėlė. Miestelyje yra keletas mažų krautuvėlių. Miestelį puošia valsčiaus savivaldybės ir pradžios mokyklos namai. Šiam miesteliui nėra tendencijos augti ir plėstis.

Varėna prie pat administracijos linijos. Prieš didįjį karą Varėna buvo žymiai didesnė, gyvesnė. Karo metu sugriauta, sudeginta. Bet dabar vėl žymiai atsistatė. Įvažiuojant į miestelį, tuojau stringa į akis kartono fabrikas, didžiuliai šaulių ir pradžios mokyklos rūmai, iš kurių čia plinta visuomenės, kultūros tautiškųjų organizacijų veikimas. Viduryje miestelio stovi kuklus paminklėlis, gražiai sutvarkyti mūsų karžygių kapai ir kukli po karo pastatyta medinė bažnytėlė. Prie Merkio kranto ant tilto kybo prikaltas giliai susimąstęs lenkų aras. Iš čia matyti Dimitraukos kaimas, kur mūsų broliai nuo lenkų kardo ne kartą yra pralieję nekaltą kraują. Be to, šalia Varėnos yra džiovininkų sanatorija, kuri savo tipiška gamta daro gražų ir kartu įspūdingą vaizdą.

Važiuojant plentu iš Varėnos į Merkinę, stovi karžygiška Perloja.

Nors čia ir bažnytkaimis, bet jis politiniame ir kultūriniame gyvenime žymesnį vaidmenį yra suvaidinęs, negu kiti miesteliai. Perlojiečiai drąsiai grūmėsi su bolševikais, lenkais ir nemažai aukų padėjo ant tėvynės aukuro. Atsikratę svetimuosius, pasistatė stilingą bažnyčią, pradžios mokyklą, didžiulį Vytauto garbei paminklą. Dar rengiasi statyti šauliams namus. Tad iš perlojiečių ryžtingumo, patriotiškumo ne vienam yra ko pasimokyti.

Garsioji Merkinė plačiai aprašyta ir apdainuota Krėvės raštuose. Miestelis labai gražioje vietoje. Gatvės grįstos. Šaligatviai geri. Vienintelis Alytaus apskr. miestelis, kuris turi vandentiekį. Viduryje miestelio cerkvė, primenanti, kad senovėje toje vietoje stovėjo miesto rotušė; dviejų aukštų didelis mūrinis namas su marmurine lenta primena žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

Be to, šiame name yra miręs karalius Vladislovas IV. Tame name 9 metus gyvavo vidurinė mokykla. Jame buvo peršautas vidurinės mokyklos direktorius, kunigas J. Bakšys. Vytauto laikų didelė bažnyčia su puošniu vidum. Čia pat Stangio upės dilinamas milžiniškas piliakalnis, primenantis didingą ir garsią senovę. Ant Nemuno kranto 4 komplektų mūrinė pradžios mokykla. Vietiniai gyventojai gerokai nutautėję. Tačiau jaunimas jau pradeda susiprasti ir todėl tautiškuoju darbu čia galima pasidžiaugti.

Serijai kaip ir antras po Alytaus administracijos centras. Miestelis nemažas. Prekyba čia didelė ir gyva. Yra apylinkės teismas, antstolis, stinga notaro. Veikia 4 komplektų 6-ių skyrių pradžios mokykla, kuriai jau baigiami statyti modernūs rūmai. Amatų mokykla, kurioje dzūkų jaunimas mokomas įvairaus amato. Dvi bažnyčios – katalikų ir protestantų. Inteligentijos miestelyje apsčiai. Visuomeninė veikla plečiasi, klesti.

Simnas – tai Dzūkijos krašto kvietinės žemės centras. Miestelis kultūringai tvarkosi. Prekyba gyva, gatvės visur grįstos. Judėjimas didelis. Visuomeninis veikimas sunkiai vyksta.

Miroslavas – mažas miesčiukas. Jis dar yra tvarkymo stadijoje. Daug kas padaryta ir sutvarkyta. Rengiamasi gatves grįsti. Be to, ruošiamasi šiais metais statyti 4 komplektų modernią mokyklą. Tautiškoji veikla jaučiama. Miestelis neturi nei gydytojo, nei elektros šviesos.

Bendrai imant, Alytaus apskrityje miesteliai yra žymiai susitvarkę ir pažengę pirmyn.

„Lietuvos aidas“. 1936 m. vasario 28 d., Nr. 97.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas