Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Susišaudymas demarklinijoj su plečkaitininkais

Petras Mačinskas

Kas Alytaus bare pasienio zonoje nežinojo Nadzeikos Petro? Kiekvienas pasienio policininkas kasdien kartojo jo pavardę. Daugelis ne tik policininkų, bet ir vietos žmonių jį pažino. Jokios apylinkėj vestuvės, krikštynos, vakaruškos ir kitokie pasilinksminimai be jo neapseidavo. Visur atsilankydavo neprašytas, būtinai sukeldavo peštynes, visus išvaikydavo, arba pats visai sumuštas buvo išmetamas lauk. Galva, veidas ir visas jo kūnas nusėtas randais. Kur tik reikėdavo atlikti koks nors prašmatnesnis darbas jis buvo pirmutinis. Paplausko, Kedžio, Janulevičiaus ir kitų kviečiamas 1927 metais ėjo Alytun versti valdžią. Nieko iš to žygio neišėjus, jis su Paplausku ir kitais paspruko pas lenkus, užsirašė į Plečkaičio kariuomenę, iš kur Paplausko nuolat per Alytaus barą buvo siuntinėjamas nepriklausomon Lietuvon su literatūra, šnipinėjimo tikslais ir kitiems reikalams. Be to, jo pareigose buvo verbuoti kaip nepriklausomoj Lietuvoj, taip ir okupuotoj Lietuvoj savanorius į Plečkaičio kariuomenę.

Visa Alytaus baro pasienio zona jam gerai buvo žinoma. Tankiai jis ten landžiojo. Per tris mėnesius pasienio policijai nedavė ramumo. Vaikščiojo tankiausiai ne vienas. Visuomet gerai apsiginklavęs ir per vietinius gyventojus įspėdavo policiją, jog gyvas nepasiduos. Bet atėjo laipto galas.

1928 m. vasario 23 d. apie 8 val. ryto Alytaus baro II rajono sargybinis Baublys Motiejus pastebėjo iš okup. Lietuvos per demarkacijos liniją mūsų pusėn perėjusių trijų asmenų pėdsakus. Per kitą sargybinį pranešęs apie tai sargybos viršininkui, Baublys pėdsakais nusekė iki Norulių kaimo, kur pėdsakus perdavęs esančiai ten sargybai grįžo baran, Norulių sargybos policininkai Janavičius Pranas ir Čiočys Jonas nurodytais pėdsakais sekė toliau ir po 3-jų valandų sekimo pėdsakai atvedė juos prie Ulčičių kaimo ir dingo. Minėtame kaime sužinojo, jog ten gyvena moteris Kraunevičienė, kurios vyras pabėgęs Lenkijon tarnauja Plečkaičio kariuomenėj. Tuo metu, pėdsakais minėtan kaiman atsekė trečias policininkas Galčius Karolis. Pasitarę policininkai nutarė Kraunevičienės bute padaryta kratą. Polic. Janavičius pasislėpęs saugojo iš oro pusės namą, kad niekas neišeitų, o kiti du policininkai nuvyko pasikviesti seniūną. Seniūno namie neradę atsivedė du liudininkus, su kuriais policininkas Čiočys Jonas užėjo Kraunevičienės trobon. Klausiama Kraunevičienė aiškino, jog svetimų žmonių pas ją nėra, bet policininkas užgirdo ant pečiaus šiugždėjimą ir ginklų bildesį. Ir atvesti liudininkai ir polic. Čiočys šoko per duris lauk ir įspėjo kitus du policininkus apie girdėtą, balsiai reikalavo visiems kas yra troboje išeiti lauk. Nesulaukdami nieko, polic. Čiočys porą kartų iššovė viršun. Tuo metu atsidarė trobos langai, durys ir iš ten į policininkus iš revolverių buvo paleisti šūviai. Policininkai atsakė šūviais iš šautuvų ir po kelių minučių susišaudymo pastebėjo, kaip per esamą nuo gatvės langą iššoko trys asmenys ir šaudydami į policininkus bėgo, vienas per daržus į pakluonę, o kiti du Ulčičių kaimo gatve. Pirmas pabėgo, o kiti du buvo mirtinai nukauti. Paviršutiniškai apžiūrėjus paaiškėjo, kad nukauti ieškomas Nadzeika Petras ir jo sėbras plečkaitininkas Miškinis Jonas. Trečias Kraunevičius Stasys pabėgo ir pasislėpė Kobiškių miške, bet II rajono polic. Lukšio Juozo, sekusio jį karštomis pėdomis ir I rajono viršininko Radzevičiaus Juozo sumanumo dėka ir atvykusių iš Merkinės policininkų pagalba, jis tą pat naktį buvo suimtas, nuginkluotas ir rytojaus dieną pristatytas Ulčičių k., kur drauge su nukautų lavonais ir II rajono viršininko pravesta kvota, buvo perduoti atvykusiam Alytaus aps. policijos vadui p. Nevroniui. Kraunevičienės troboje duonkepyje rasta pundas Plečkaičio laikraščio „Pirmyn“, o taip pat po keliolika egzempliorių kišenėse nukautų Nadzeikos Petro ir Miškinio Jono. Nadzeika Petras buvo apsiginklavęs revolveriu „Parabelum“ o Miškinis Jonas ir Kraunevičius Stasys automatiškais revolveriais „Mauzer“. Pas visus rasta apie 150 šovinių. Taip nukautieji, taip ir sulaikytas yra kilę iš okupuotos Lietuvos.

„Policija“, 1928 m. kovo mėn., Nr. 3.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas