Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Usnių plantacija už milijoną litų

Alma Mosteikaitė

118-1-13

 

Aly­taus ra­jo­no Aly­taus se­niū­ni­jos Ta­lo­kių kai­mo žmo­nėms bu­vo keis­ta, ko­dėl už eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą rei­kė­jo va­ly­ti Ta­lo­kių eže­rą, nes dėl di­de­lio gy­lio ja­me vis tiek ma­žai kas mau­dy­sis, o žve­jams tin­ka ir ne­va­ly­tas. Šian­dien ta­lo­kiš­kiai ste­bi­si us­ni­mis ap­au­gan­čio­mis iš­va­ly­to eže­ro pa­kran­tė­mis.

Iš­va­ly­mas at­si­ė­jo be­veik mi­li­jo­ną

Ta­lo­kių eže­ras pra­dė­tas va­ly­ti be­veik prieš dve­jus me­tus, o baig­tas per­nykš­tį pa­va­sa­rį. Tei­kiant šio van­dens tel­ki­nio iš­va­ly­mo pro­jek­tą gau­ti eu­ro­pi­nę pa­ra­mą bu­vo nu­ro­dy­ti kil­nūs tiks­lai – 13 hek­ta­rų už­iman­čia­me eže­re dau­giau kaip 4 hek­ta­rų plo­te pa­ge­rin­ti eko­lo­gi­nę būk­lę pa­ša­li­nant su­si­kau­pu­sį dum­blą dėl anks­čiau ap­link eže­rą vyk­dy­tos in­ten­sy­vios žem­dir­bys­tės, pa­gra­žin­ti kraš­to­vaiz­dį. Šiuo pro­jek­tu siek­ta ska­tin­ti ra­jo­ne spręs­ti ak­tu­a­lias eko­lo­gi­nes ir ap­lin­ko­sau­gi­nes pro­ble­mas.

Tu­rint to­kius tiks­lus gau­tas 959 tūkst. li­tų eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mas. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pri­si­dė­jo 169 tūkst. li­tų. Sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si ben­dro­vė „Lei­mes­ta“ iš Lei­pa­lin­gio (Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė) eže­rą iš­va­lė be­veik už 1 mln. li­tų.

Tik pra­dė­jus va­ly­ti eže­rą Ta­lo­kių kai­mo gy­ven­to­jams ki­lo klau­si­mas, ar rei­ka­lin­gas šis dar­bas, ar eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mui ne­bu­vo ga­li­ma teik­ti tvar­ky­ti ki­to ra­jo­no van­dens tel­ki­nio. To­kius klau­si­mus kė­lė ir kai ku­rie ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. Ta­čiau ra­jo­no va­do­vai tu­rė­jo vie­nin­te­lį at­sa­ky­mą – at­seit ra­jo­ne vie­nin­te­lis Ta­lo­kių eže­ras ati­ti­ko Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus eu­ro­pi­nei pa­ra­mai.

Ta­lo­kiš­kių tei­gi­mu, eže­ro va­ly­mą už eu­ro­pi­nes lė­šas tik­rai ga­li­ma va­din­ti tik šių pi­ni­gų įsi­sa­vi­ni­mu, nes vi­siems iš anks­to bu­vo aiš­ku, kad dėl di­de­lio gy­lio ja­me vis tiek ma­žai kas mau­dy­sis, o žve­jams tin­ka ir ne­va­ly­tas.

Iš­kas­tam dum­blui iš­vež­ti sa­vi­val­dy­bė dar pa­pil­do­mai sky­rė per 100 tūkst. li­tų, nors pa­gal pro­jek­to ver­tę tu­rė­jo už­tek­ti lė­šų ir jam iš­vež­ti. Iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to skir­ta pa­pil­do­ma su­ma vė­liau at­si­im­ta iš eu­ro­pi­nių fon­dų. Tad iš vi­so į Ta­lo­kių ežerą su­merk­ta dau­giau nei 1 mln. li­tų.

Pra­šo­ma nuim­ti us­nių der­lių

Da­bar, pra­ėjus dau­giau nei me­tams nuo eu­ro­pi­nių pi­ni­gų ežere įsi­sa­vi­ni­mo, kai­mo žmo­nės ste­bi­si us­ni­mis ap­au­gu­sio­mis pa­kran­tė­mis, ypač nuo pa­grin­di­nio ke­lio link Laz­di­jų.

 „Bū­tų ge­rai, kad ra­jo­no va­do­vai da­bar ap­si­lan­ky­tų prie eže­ro ir pa­si­žiū­rė­tų, ko­kia us­nių plan­ta­ci­ja čia įsi­vei­su­si. Pa­pū­tus va­ka­rų vė­jui jų sėk­los ne­ša­mos ant mū­sų dir­ba­mų lau­kų. Gal ra­jo­no val­džia ga­lė­tų or­ga­ni­zuo­ti us­nių der­liaus nu­ė­mi­mą?“ – laiš­ke „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai ra­šo Ta­lo­kių kai­mo gy­ven­to­jai.

Eže­ro pa­kran­tės ap­žė­lu­sios ne tik us­ni­mis, bet ir ki­to­mis pik­tžo­lė­mis – ba­lan­do­mis, kie­čiais. Van­dens tel­ki­nys vėl ima ap­aug­ti nen­drė­mis.

Kai­mo gy­ven­to­jai sa­kė, kad iš­va­lius da­lį eže­ro jie ne­ma­to pa­gra­žė­ju­sio kraš­to­vaiz­džio, tik paukš­čių liz­dų pa­kran­tė­se su­ma­žė­jo: „Ra­jo­no val­džiai skun­dė­mės dėl ve­žant dum­blą su­ga­din­to ke­liu­ko pa­e­že­rė­je, ta­čiau jis kaip ne­tvar­ko­mas, taip ne­tvar­ko­mas. Gal jūs ga­lit pa­ra­gin­ti val­džią su­tvar­ky­ti ke­lią, ku­ris mums tik­rai rei­ka­lin­gas.“

Pro­jek­tas baig­tas – šie­na­vi­mas ne­nu­ma­ty­tas

Ta­lo­kiuo­se gy­ve­nan­tis ra­jo­no ta­ry­bos sek­re­to­rius Si­mas Sa­lic­kas tvir­ti­no dėl ke­lio nie­ko ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti: „Man at­ro­do, kad pa­tys gy­ven­to­jai su trak­to­riais jį su­ga­di­no. O dėl pa­kran­čių šie­na­vi­mo – pro­jek­tas baig­tas, kas ga­li šie­nau­ti?“

Dėl ne­nu­ma­ty­to šie­na­vi­mo taip pat kal­bė­jo ir Aly­taus se­niū­ni­jos se­niū­nas Vis­val­das Dum­bliaus­kas, ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ry­šių su už­sie­niu ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus spe­cia­lis­tai.

Pa­sak ra­jo­no me­ro pa­ta­rė­jo Vy­tau­to Mi­ke­lio­nio, su­ga­din­tas ke­lias pro gy­ven­to­jų na­mus su­tvar­ky­tas, bet ei­nan­čio per pie­vas ne­si­ren­gia­ma tvar­ky­ti, nes jį gy­ven­to­jai pra­si­my­nę pa­tys ir jis va­di­na­mas lau­ko ke­liu.

Šian­dien ta­lo­kiš­kiai dėl iš­va­ly­to eže­ro ne tik ne­pa­ste­bi pa­gra­žė­ju­sio kraš­to­vaiz­džio, ku­ris, kaip siek­ta, ska­tin­tų ra­jo­no ben­druo­me­nę spręs­ti eko­lo­gi­nes ir ap­lin­ko­sau­gi­nes pro­ble­mas, bet ir ap­gai­les­tau­ja pra­ra­dę il­gus me­tus tu­rė­tą ir nau­do­tą ke­lią pa­e­že­rė­je.

www.alytausnaujienos.lt

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas