Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Hercelio Sluckio spaustuvė Alytuje

Šarūnas Šimkevičius

2013 10 30

ApyskaitaAlytaus miestas ilgą laiką savo spaustuvės neturėjo. Tik Nepriklausomos Lietuvos laikais, intensyvėjant miesto gyvenimui, kuriantis įvairioms įstaigoms, susidarė sąlygos įkurti spaustuves ir Alytuje. Tuo metu mieste buvo dvi konkuruojančios įmonės: Mendelio Bokšickio ir Hercelio Sluckio spaustuvės. Literatūra apie Hercelio Sluckio spaustuvę nėra gausi. A. Špakausko leidinyje „Pietų Lietuvos spaustuvės“ (Alytus, 1991) tarpukario laikotarpio šios spaustuvės veiklai skirta 6 eilutės. Tačiau net ir tose keliose eilutėse įsivėlė nemažai klaidų. Neteisingai pateiktas H. Sluckio vardas – „K. Sluckis“. Nei laikraštis „Dzūkas“, nei tuo labiau pirmasis Alytaus spausdintas periodinis leidinys „Dzūkų bizūnas“ tikrai neišvydo šviesos šioje spaustuvėje. Savaitraščio „Alytaus dzyvai“ iš viso nebuvo, buvo tik leidinys visai kitu pavadinimu: „Alytaus dzyvas“. Panašių klaidų aptinkame ir kituose leidiniuose. Todėl jau verta pateikti tikslesnę informaciją apie Hercelio Slucko spaustuvę.

Sluckio spaustuvė įkurta 1930 m. tėvo ir sūnaus Judelio ir Hercelio Sluckių iniciatyva Pulko gatvėje Nr. 8 (vėliau – Nr. 22). Judelis Sluckis buvo Alytaus žydų pradžios mokyklos mokytojas, 16-metis jo sūnus Hercelis dirbo Bokšickio spaustuvėje. Judelis Sluckis dalyvavo mokytojų profesinės sąjungos veikloje. Kadangi Hercelis Sluckis buvo palyginti jauno amžiaus, teko ieškoti tinkamo kandidato eiti spaustuvės vedėjo pareigoms. Pradžioje vedėjo pareigas ėjo Hercelio Sluckio brolis Noachas, kuriam dėl savo komunistinės veiklos dirbti nebuvo leista. Grasinta net ir pačią spaustuvę uždaryti, jei nebus surastas tinkamas vedėjas. Tačiau nebuvo leista dirbti ir naujai vedėjai – Chanai Kremeraitei Sluckienei. 1935 m. Judelis Sluckis mirė, palikdamas skolų. Spaustuvė buvo kuriama už skolintus pinigus, per penkerius veiklos metus skolos dar nebuvo išmokėtos. Todėl 1936 m. Hercelis Sluckis kreipėsi į apskrities viršininką leisti jam pačiam eiti spaustuvės vedėjo pareigas, kadangi mirus jo tėvui, kuris 24 metus pradirbo mokytoju, visi šeimos išlaikymo rūpesčiai užgulė jaunojo Hercelio pečius. Bet vedėju jam dirbti nebuvo leista, nes neturėdamas 24 metų amžiaus neatitiko spaustuvių įstatymo reikalavimų. H. Sluckis bandė gelbėti padėtį pristatydamas vedėjo pareigoms kitus kandidatus – Chają Sluckaitę, Mendelį Zingerį, Isaką Bokšickį, Josifą Šumaną (kino teatro “Palas” savininko Kopelio Šulmano sūnų). Tik vienam iš jų – Josifui Šulmanui buvo leista dirbti. Greičiausiai neoficialiai vedėjo pareigas visą laiką ėjo pats Hercelis Sluckis. Ir tik 1938 m., kai jam jau suėjo 24 metai, atleidžiamas iš darbo J. Šulmanas ir jau oficialiai vedėju tampa Hercelis Sluckis. Spaustuvės ir jos darbuotojų veikla visą laiką buvo sekama policijos.

Įmonėje buvo dvi spausdinimo mašinos: Eichele Bachmann 1875 m. modelio ir mažesnė, abi pajėgios atspausdinti po 900 egzempliorių spaudinių per valandą. Pats svarbiausias spaustuvės darbas – laikraštis “Alytaus dzyvas” (1931 – 1932 m.). Iš kitų leidinių paminėtina ir “Alytaus žemės ūkio draugijos apyskaita” (1936 – 1939 m., išskyrus 1938 metų apyskaitą, kuri buvo išspausdinta Kaune, “Spindulio” spaustuvėje.). Daugiausia spausdino smulkius spaudinius: skelbimus, kvietimus, įstaigų blankus, vokus, vizitines korteles. 1936 m. buvo atlikti 187 užsakymai 3811 litų sumai, o 1937 m. – 180 užsakymų 4266 litų sumai. 1938 m. iki vasario 18 d. spaudinių knygoje įrašyta 20 užsakymų už 513 litus. Išleisti spaudiniai buvo renkami spaustuvėje po vieną egzempliorių ir įrišami specialioje byloje chronologine tvarka. 1935 m. dalį spaudinių privalėta siųsti nemokamai šioms įstaigoms po vieną egzempliorių: Vidaus reikalų ministrui, Vidaus reikalų ministerijos administracijos departamentui, Valstybės saugumo departamentui, apskrities viršininkui, apskrities komendantui, Apeliacinių rūmų prokurorui, apygardos teismo prokurorui, Centriniam valstybės knygynui Kaune ir po 2 egzempliorius Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekai. Nuo 1940 m. sausio 20 d. jau nereikėjo siųsti spaudinių Vidaus reikalų ministerijos administracijos departamentui ir apskrities komendantui, tik vietoj jų – Valstybinei Vrublevskių bibliotekai Vilniuje ir Vilniaus universiteto bibliotekai. Taip pat nuo tada Centriniam valstybės knygynui tekdavo po 2 egzempliorius, o VDU bibliotekai jau tik 1 egzempliorius.

Dalis H. Sluckio spaustuvės produkcijos būdavo konfiskuojama ir sunaikinama. 1938 m. buvo išleistas kvietimas į Laisvamanių etinės kultūros draugijos Alytaus skyriaus narių ir tos draugijos Alytaus apygardos skyrių atstovų susirinkimą. Kvietimą pasirašė valdybos pirmininkas Stasys Totorius, nariai Kazys Šaltenis, Mikas Jakučionis ir kt. Tačiau apskrities viršininkas sulaikė šį spaudinį motyvuodamas tuo, kad jame nebuvo nurodytas spaustuvės pavadinimas, jos adresas ir išleidimo data (nors tarpukario laikais daugelyje smulkių spaudinių šių reikalavimų nebuvo laikomasi). Išleistus 900 egzempliorių šio kvietimo turėjo sunaikinti pats H. Sluckis.

Pirmosios sovietų okupacijos metu spaustuvė buvo nacionalizuota. Tik pavadinimas buvo paliktas tas pats – Sluckio spaustuvė. 1940 m. gruodį dar buvo išspausdintos “Neapmokamai medicinos pagalbai Alytaus mieste ir apskrity darbo žmonėms ir jų šeimoms teikti instrukcijos”, pasirašytos Alytaus apskrities vykdomojo komiteto pirmininko A. Ražanausko ir apskrities sveikatos skyriaus vedėjo O. Belkino. Nacionalizavus spaustuvę, joje rasta šie įrengimai: 1 pusformatė plokščia spausdinimo mašina, 1 „Bostonkė“, 1 popieriui pjauti ir rankinio šrifto mašina. Spaustuvė veikė iki 1944 m., tada buvo sugriauta. Dalis likusių įrengimų panaudoti 1944 m. pabaigoje pradėtai kurti Alytaus spaustuvei. Viena spaudos mašina „Mille“ buvo ištraukta iš griuvėsių ir suremontuota. Antra – „Frankentahl“ atgabenta iš Kauno. Papildytos ir šrifto atsargos. Naujoji Alytaus spaustuvė įsikūrė buvusiame Ūselio gyvenamajame name Seirijų gatvėje 17. Tekstą rinkdavo rankomis naktį prie žibalinės lempos. Spausdinimo mašiną rankomis sukdavo porą vyrų, o šiems pavargus, juos pakeisdavo kiti. 1945 m. pradžioje imta spausdinti „Tarybinė Dzūkija“. Laikraštį išleisti buvo nelengva ne tik dėl to, kad trūko ne tik mašinų, dažų bei popieriaus, bet ir transporto priemonių. Viską tekdavo iš Vilniaus ir Kauno gabentis arkliais. Laikraštis „leisti“ būdavo pradedamas 22 valandą, kada rankomis būdavo jau surinktas keturių rinkėjų. Po dviejų valandų užgesdavo elektra, todėl laikraštis būdavo pradedamas spausdinti tik 6 valandą ryte. Mašina būdavo sukama rankomis. Tik 1947 m. pradžioje mašiną pradėjo sukti dyzelis, o ėmus pastoviai tiekti elektrą – elektros variklis.

Žemiau pateikiu svarbesnių Hercelio Sluckio spaustuvės darbų sąrašą (smulkioji produkcija aprašoma kituose tekstuose).

             Svarbesnių Hercelio Sluckio spaustuvės darbų sąrašas

1. Alytaus apygardos Ligonių kasos nariams medicinos pagalbai ir pašalpoms teikti taisyklės. – B.v.: B.l., [1932] (Alytus: Sluckio sp.). – 15 p. – Aprašyta pagal prieštekst. antr. – 1000 egz.

2. Alytaus dzyvas : savait. laikr. Alytaus miesto ir apskrities ekonominiams ir visuomeniniams reikalams / Red. – leid. A. Vilimas. – Sluckio sp.

3. 1931. Nr. 1 – 21; 1932. Nr. 1(22), 2(23)?

4. Alytaus žemės ūkio draugija: Apyskaita… – Alytus: B.l., 1936 – 1940.

  1935 metų. – 1936 (Alytus: H. Sluckio sp.). – [6] p.: iliustr. – Antr.: Alytaus žemės ūkio draugijos 1935 metų apyskaita.

  1937 metų. – 1938 (Alytus: H. Sluckio sp.). – 15, [1] p.: iliustr.

  1938 metų. – 1939 (Kaunas: Spindulio sp.). – 21, [3] p.: iliustr.

  1939 metų. – 1940. – 20 p.

5. Nario knygelė (Polisas) Nr. … / Punios apyl. ūkininkų savitarpio šelpimosi d -ja, Butrimonių valsč., Alytaus apskr. – B.v.: B.l., 1937 (Alytus: Sluckio sp.). – [12] p. – Kn. Taip pat: Punios apyl. ūkininkų savitarpio šelpimosi d-jos įstatai.

6. Visi eikime rinkti Alytaus miesto tarybos narius šių 1931 metų birželio mėnesio 15 d. – [Alytus: Liet. Visuomenės komis. Vesti rinkimus į Alytaus m. tarybos narius], [1931] (Alytus: Sluckio sp.). – 8 p. – 1000 egz.

Strf_fondasProjektą „Pažinkime Dzūkijos praeitį interneto puslapiuose“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas