Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Knygnešiai ir daraktoriai Kapčiamiesčio ir Leipalingio apylinkėse

Arturas Čiras

2013 11 27

AŠENBERGAS, gyv. Seirijuose. Daraktorius. Mokė vaikus slaptoje mokykloje Mažonių k. (Leipalingio vls.) ir kt.

BALČIUS Antanas, Mykolo, gim. 1865.V.5 Gailiūnų k. (Leipalingio vls.), mirė 1943.X.19 ten pat, palaidotas Liškiavos kapinėse. Valstietis, daraktorius. Lietuviškai skaityti ir rašyti A. Balčių išmokė kaimo daraktorius. Būdamas 19 m. pats pradėjo mokyti kaimo vaikus. Daraktoriavo apie 20 metų – iki spaudos draudimo panaikinimo. Kaip pažymi amžininkai, buvo muzikalus vaikinas, turėjo gražų balsą. Taigi, be rašto, dar mokydavo savo mokinius dainuoti ir giedoti. Valdžios pareigūnai persekiojo, stengėsi užklupti mokyklą, bet pavykdavo pasprukti arba išsipirkti. Vienu metu, norėdamas suklaidinti policiją, buvo pasivadinęs Jonu Miklušiu. Senatvėje gyveno gana sunkiai. Anksti mirė vienintelis sūnus, marti neteko regėjimo. Nuo 1938.II.16 paskirta daraktoriaus pensija – po 20 Lt kas mėnesį.

BALČIUS Jonas, gim. 1883.III.24 Ringeliškės k. (Leipalingio vls.), gyv. ten pat, mirė 1945.VIII.13 Liškiavoje. Valstietis, daraktorius. 1895 m. baigė Leipalingio valdinę pradžios mokyklą. Vėliau mokėsi Vilniaus gimnazijoje, iš kurios kaip Suvalkų krašto lietuvis buvo pašalintas. 1899–1902 m. daraktoriavo gimtajame Ringeliškės kaime. Mokė vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti. Kasmet mokydavo 10–15 vaikų. Už mokymą turtingesnieji mokėdavo po 2 rb per žiemą, mažiau pasiturinčius mokė veltui. Buvo kratų, teko slėptis nuo žandarų. 1904–1914 m. gyveno JAV, Brukline. Čia dalyvavo lietuvių organizacijų veikloje, platino lietuvišką spaudą. Grįžęs į Lietuvą, įsitraukė į valstybės atkūrimo darbus. Buvo pirmasis Liškiavos parapijos komiteto ir tarybos pirmininkas, vėliau, iki 1940 okupacijos, buvo Liškiavos vls. sekretorius. Organizavo vls. teismą. Su jo paties suorganizuotu šaulių būriu kovojo su lenkų partizanais. Iki 1927 m. – Alytaus aps. tarybos narys.

BALIŪTIS Juozas. Daraktorius.  Mokė vaikus slaptoje mokykloje Mažonių k. (Leipalingio vls.).

BUČIONIS, gyv. Leipalingyje. Daraktorius. Pradėjo mokyti vaikus dar prieš spaudos draudimo įvedimą. Mokė Leipalingio vls. kaimuose (Šadžiūnuose ir kt.). Tėvai mokėdavo jam pinigų ir valgydindavo.

BŪDELIS Viktoras, gim. 1862 m., gyv. Lipliūnų k. (Leipalingio vls.). Daraktorius, knygnešys. Nuo 1882 m. pradėjo slaptai mokytis vaikus. Mokė lietuviškai skaityti, rašyti, skaičiuoti, giedoti, katekizmo, poterių. Mokė Lipliūnų, Diržų, Gerdašių, Krivonių ir Mizarų kaimuose. Pamokė apie 100 vaikų. Už vieną vaiką tėvai mokėdavo po 15 kp per mėnesį. Užklupus policijai, vaikai pasislėpdavo po krosnimi, pabėgdavo į tvartus. Iš vaikų surinkęs elementorius ir maldaknyges, slėpdavo iš anksto iškastoje duobėje, apkasdavo žemėmis. Pats pasislėpdavo – pabėgdavo į mišką arba apsimesdavo esąs siuvėjas. Persekiotojus papirkdavo pinigais ar maisto produktais. Kaimuose, kuriuose slaptai mokė vaikus, platino lietuvišką spaudą. Knygų gaudavo iš Leipalingio kun. Juozo Jankausko. Imdavo 15–20 knygų. Parsinešęs slėpdavo kluone, miške iškastoje slėptuvėje. Knygas išdalydavo mokiniams ir išplatindavo. Buvo keletą kartų areštuotas, nuvarytas į Kapčiamiestį. Pavykdavo išsipirkti lašiniais, degtine arba duodant 15–30 rb kyšį. 1936 m. kaip Lietuvos knygnešiui ir daraktoriui buvo paskirta vienkartinė 100 Lt pašalpa.

Kun. Motiejus Dabrila

Kun. Motiejus Dabrila

DABRILA, Dobrilas Motiejus, gim. 1846.VIII.30 Znočkų k. (Vilkaviškio vls.), mirė 1935.I.24 Vilkaviškyje. Kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Mokėsi Vilkaviškio pradžios mokykloje, Marijampolės aps. mokykloje ir nuo 1864 m. Seinų kunigų seminarijoje. Įšventino kunigu 1869.IX.2 vysk. M. Valančius. Būdamas klierikas vertė į lietuvių kalbą kunigams reikalingą knygelę Vade mecum. Iki 1890 m. vikaravo įv. parapijose: Šumave, Zambrave (Lenkija), Naumiestyje, Leipalingyje. Nuo 1890.XII.1 paskirtas Vilkaviškio klebonu ir dekanu. Čia dirbo iki mirties – 44 metus. Buvo kun. Martyno Sederevičiaus patikimas pagalbininkas, lietuviškos spaudos platintojas tose parapijose, kuriose kunigavo. Kunigaudamas Leipalingyje lenkiškus giedojimus pakeitė lietuviškais, mokė vaikus ir suaugusius lietuviškai poteriauti, organizavo lietuviškos spaudos pristatymą į parapiją bei jos platinimą. Išplatino apie 5 tūkstančius maldų knygų. Viena iš jo pagalbininkių, lietuviškos spaudos platintojų Leipalingio parapijoje buvo knygnešė, daraktorė Agota Vaikšnoraitė-Bižienė.

GAURIKAS Jurgis, Jono, gyv. Baltašiškės k. (Leipalingio vls.). Valstietis, knygnešys. 1902.V.4 pasienio sargybiniai jį sulaikė prie Stanaičių k. (Vilkaviškio aps.) su 2 lietuviškomis knygomis.

JANČIULEVIČIUS Petras, Jono, gim. 1875.XI.20 Sventijansko k. (Kapčiamiesčio vls.). Daraktorius. Mokėsi Kapčiamiesčio valdinėje mokykloje. Tarnavo carinėje kariuomenėje. Grįžęs į Lietuvą, slaptai mokė vaikus Kapčiamiesčio, Veisiejų, Leipalingio vls. kaimuose iki spaudos draudimo panaikinimo. Daraktoriaujant Paliepio k. (Kapčiamiesčio vls.) mokykla buvo susekta, P. Jančiulevičius areštuotas, bet vežamas į Kapčiamiestį per mišką sugebėjo pabėgti. Nepriklausomybės metais gyveno Krivonių k. (Leipalingio vls.).

JANKAUSKAS Juozas, gim. 1865.II.19, mirė 1926 Marijampolėje. Kunigas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. 1882.IX.15 įstojo į Seinų kunigų seminariją. Įšventintas į kunigus 1888.V.20 ir paskirtas vikaru į Leipalingį. Čia organizavo lietuviškos spaudos gabenimą ir platinimą: surasdavo šiam darbui tinkamus ir pasiaukojusius žmones, nurodydavo, kur ir kaip gauti lietuviškos spaudos. Įtraukė į knygnešystę Augustą Šoliūną iš Leipalingio parapijos. Lietuviškos spaudos iš J. Jankausko gaudavo knygnešiai Viktoras Būdelis, Agota Vaikšnoraitė-Bižienė ir kt. 1893 m. perkeltas toms pačioms pareigoms į Pakuonį (Prienų vls.). Čia kunigaudamas taip pat organizavo lietuviškos spaudos platinimą parapijoje. Jam prašant knygų į Pakuonį pradėjo gabenti knygnešys Juozas Kancleris (anksčiau atveždavo Motiejus Eimaitis). 1895 m. paskirtas Kalvarijos psichiatrijos ligoninės kapelionu. 1899 m. perkeltas vikaru į Mazoviecko dekanatą (Lenkija). 1905 m. jau kunigavo Gelgaudiškyje. Nuo 1912 m. – Marijonų ordino vienuolis. Nuo 1922 m. – Marijampolės kalėjimo kapelionas.

KONARSKIS, Konarskas Pranas, gyv. Lazdijuose. Daraktorius. Mokė vaikus slaptoje mokykloje Vilkininkų k. (Leipalingio vls.). Turėdavo 25–30 vaikų. Mokė po savaitę namuose to ūkininko, kurio vaikai ėjo mokytis. Jei mokydavosi du vaikai, mokė dvi savaites. Norėdami išvengti kratų ir bausmių, žmonės žandarui įpildavo rugių ir miežių, duodavo ir mėsos.

KRUKONAITĖ, Krukonytė Ieva, gyv. Mažonių k. (Leipalingio vls.). Knygnešė. Policininkas buvo sulaikęs su knygomis, bet pavyko išsipirkti. Daraktorius, knygnešys T. Kizevičius prisimena, kad pas ją yra pirkęs lietuvišką knygą.

KVETKAUSKAS, gyv. Leipalingyje. Daraktorius. Mokė vaikus slaptoje mokykloje Mažonių k. (Leipalingio vls.) ir kt.

MARCINONIS Motiejus, gyv. Gailiūnių k. (Leipalingio vls.). Daraktorius. Daraktoriavo gimtajame Gailiūnų kaime. Bendradarbiavo su tame pačiame kaime daraktoriavusiu Antanu Balčiumi. Nuo 1938.II.16 paskirta 20 Lt pensija.

MASIONIS Juozas, gim. 1864.VII.4 Smarliūnų k. (Leipalingio vls.),·mirė 1951.VII.2 Rudaminos k. (Lazdijų r.). Knygnešys, daraktorius. Kilęs iš pasiturinčių ūkininkų. Pats išmoko rašto. Dar jaunuolis būdamas pradėjo mokyti lietuviško rašto savo gimtojo kaimo ir apylinkės vaikus. Daugiau kaip 30 metų, iki 1921 m., mokė Leipalingio, Kapčiamiesčio, Veisiejų, Liškiavos, Pariečės, Ratnyčios, Druskininkų ir kt. apylinkių kaimų vaikus. Lietuviškais elementoriais ir kt. lietuviškomis knygomis aprūpindavo ne tik savo mokinius, bet ir tų apylinkių, kuriose mokytojavo, gyventojus. Nuo 1935.XI.1 paskirta 20 Lt valstybinė knygnešio pensija.

MIZARAS Jonas, gyv. Leipalingyje, mirė JAV. Daraktorius.

PETRAUSKAS Aleksandras, gim. apie 1892 m. Daraktorius. Mokė vaikus slaptoje mokykloje Vilkininkų k. (Leipalingio vls.). Mokykloje būdavo 25–30 vaikų. Mokė po savaitę namuose to ūkininko, kurio vaikai ėjo mokytis. Jei du vaikai mokydavosi, tai mokė dvi savaites. Norėdami išvengti kratų ir bausmių, žmonės žandarui įpildavo rugių ir miežių, duodavo ir mėsos.

Augustas Šoliūnas

Augustas Šoliūnas

ŠOLIŪNAS Augustas, Mykolo, gim. 1863.VIII.4, Vileikių k. (Leipalingo vls.), gyv. Vaikšnoriškės k. (Leipalingio vls.). Siuvėjas, knygnešys. Augo gausioje šeimoje (8 vaikai). Tėvai leido mokytis siuvėjo amato. 1890 m. grįžo iš tarnybos caro kariuomenėje. Leipalingio vikaras Juozas Jankauskas pasiūlė platinti lietuvišką spaudą. Platino iki spaudos draudimo panaikinimo. Parsinešdavo iš Šakių vls. knygnešio Juozo Antanavičiaus maldaknygių, giesmynų, pasaulietinio turinio knygų, taip pat lietuviškų laikraščių (Varpą, Ūkininką, Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą ir kt.). Parsigabenęs slėpdavo savo namuose, slėptuvę buvo pasidaręs po krosnimi. Platino Leipalingio apylinkėse, taip pat Veisiejuose, Liškiavoje, Druskininkuose, Nemunaityje, Kapčiamiestyje, pasiekdavo ir Seinus, Berznyką (dabar Lenkija) ir kt. gyvenvietes. Į tolimesnes apylinkes važiuodavo su savo vežimu. Buvo žandarų įtariamas, bet su spaudiniais neįkliuvo. Nuo 1931 m. gyv. Leipalingyje. Nuo 1935.XI.1 paskirta 20 Lt valstybinė knygnešio pensija.

ŠVILPA Simeonas, Simonas, gim. 1864.II.18 Sparvinių k. (Šakių vls.), mirė 1947 m., palaidotas Pilviškių (Vilkaviškio r.) bažnyčios šventoriuje. Kunigas, knygnešys. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Įšventintas į kunigus 1886.VI.29. Buvo vikaras Novogrudke (Gudija), Kapčiamiestyje ir 14 metų Prienuose. Paskui perkeltas klebonu į Pilviškius ir čia dirbo iki mirties. Ėjo ne tik Pilviškių klebono, bet ir Marijampolės dekano pareigas. Buvo geras pamokslininkas, tolerantiškas kitoms tikyboms ir įvairioms organizajoms. Spaudos draudimo laikais dirbdamas Kapčiamiestyje ir Prienuose platino lietuvišką spaudą, skatino saugoti lietuvybę, kėlė tautinį susipratimą.

ŠVITRA Aleksandras. Daraktorius. Mokė vaikus slaptoje mokykloje Vilkininkų k. (Leipalingio vls.).

URBONAS Boleslovas, gyv. Šutronių k. (Leipalingio vls.). Daraktorius.

ŪSELIS Motiejus. Daraktorius. Mokė vaikus slaptoje mokykloje Mažonių k. (Leipalingio vls.).

ŪSELIS, Uselis Vincentas,  gim. 1859.I.11 Padumblių k. (Kapčiamiesčio vls.), gyv. Mižonių k. (Leipalingio vls.). Daraktorius, knygnešys. Už mokymą pinigų neimdavo, pats nupirkdavo neturtingiems vaikams grifelinių lentelių, mokė lietuviškai skaityti, rašyti, geografijos, istorijos ir tikybos. Mokykla būdavo vienoje iš sodžiaus trobų. Atvykus valdininkams vaikai pasislėpdavo rūsyje arba pradėdavo žaisti. Daraktorius sugebėdavo pasiteisinti. Lietuviškos spaudos pats parsigabendavo iš pasienio apskričių.

VAIKŠNORAITĖ-BIŽIENĖ Agota, gim. 1862 m., gyv. Varnėnų k. (Leipalingio vls.). Knygnešė. Tėvai buvo pasiturintys ūkininkai, palaikė lietuvybę. Lietuvišką spaudą pradėjo platinti 1885 m.. Buvo drąsi ir apsukri knygnešė. Lietuviškos spaudos (daugiausia maldaknygių) gaudavo iš Leipalingio klebono kun. M. Dabrilos, taip pat iš kun. Simono Račiūno ir Juozo Jankausko, kuriems knygnešiai spaudos atgabendavo iš M. Lietuvos. Platino Leipalingio, Liškiavos, Kapčiamiesčio ir Seirijų parapijose – dovanodavo, turtingesniems parduodavo. Mokė vaikus poterių ir katekizmo – ruošdavo pirmajai komunijai. Prieš mirtį savo turėtą 3 ha sklypelį padovanojo Leipalingio bažnyčiai. Buvo padavusi prašymą pensijai gauti. 1935.XII.2 prašymas dėl pensijos atmestas.

VIDŪNAS Jurgis, gim. 1864 m. ir gyv. Veršių k. (Leipalingio vls.). Valstietis, knygnešys. Lietuviškai skaityti išmokė daraktorius, rašyti nemokėjo. Lietuviškos spaudos gaudavo iš parapijos kunigų. Sekmadieniais nuvažiavęs į bažnyčią vežimą pastatydavo klebonijos kieme. Parvažiavęs į namus vežime rasdavo lietuviškų knygelių, laikraščių. Pasilikdavo sau, išdalydavo kaimynams. Buvo sukaupęs bibliotekėlę, kuri per gaisrą sudegė.

Literatūra: Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. Vilnius, 2004.

www.draudimas.lt

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas