Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Penkeri metai organizacinio darbo

Kpt. Antanas Petruškevičius. 1931 m.

Kpt. Antanas Petruškevičius. 1931 m.

XIX šaulių rinktinės vadas kapitonas Antanas Petruškevičius, gimęs Amerikoje 1896 m. Amerikoje baigęs pradžios mokslą. 1908 m. grįžo Lietuvon ir mokėsi Seinų gimnazijoje. Čia mokėsi iki Didžiojo karo pradžios. Laike karo buvo išvažiavęs į Rusiją. Rusijoje jį mobilizavo kariuomenėn ir, kaip gabų, iškomandiravo karo mokyklon. Baigęs karo mokyklą, dalyvavo Didžiojo karo mūšiuose, o kada pradėjo kurtis Lietuvos kariuomenė, grįžęs į Lietuvą, stojo mūsų kariuomenėn savanoriu. Dalyvavo mūšiuose su visais Lietuvos priešais, ginant Lietuvos nepriklausomybę. Š. m. rugsėjo 1 d. suėjo 5 metai, kaip vadovauja XIX Šaulių rinktinei. Už nuopelnus Šaulių Sąjungai apdovanotas „Šaulių Žvaigžde“.

Š. m. rugsėjo mėn. 1 d. suėjo lygiai 5metai, kaip (XIX) Alytaus šaulių rinktinei vadovauja kapit. A. Petruškevičius. 5 metai atrodo trumpas laikotarpis, bet kap. Petruškevičius tuo laiku spėjo daug nudirbti organizacinio darbo. Reikia žinoti, kad 1923 – 1926 m. Šaulių Sąjunga beveik neprogresavo. Jeigu pasakysim, regresavo, tai, gal būt, nei kiek nebus apsirikta. Alytaus rinktinės šaulius žadinti prie darbo teko kap. Petruškevičiui. Turint tą galvoje, bus aišku kiek reikėjo energijos ir darbo, kol pasiekta dabartinis Alytaus šaulių rinktinės susitvarkymo laipsnis.

Kapit. Petruškevičius Alytun atvyko iš 6 pėst. pulko ir rinktinę perėmė iš vyr. ltn. Alksninio. Nieko nelaukiant jam teko griebtis darbo. Su atsidėjimu lankėsi provincijos šaulių būriuose, ragindamas šaulius prie darbo ir, padidinti rinktinės lėšoms, surengė didelę daiktų loteriją. „Lašas prie lašo ir akmenį prakala“ dažnai minima patarlė, taip ir kap. Petruškevičiaus nuolatiniai važinėjimai ir kalbos žmones paveikė. Šaulių skaičius padidėjo ir per manevrus, arba šiaip didesnius susibūrimus, šauliai lankydavosi vis skaitlingiau. Geriausia šaulių rinktinės susitvarkymą galima buvo pastebėti 1929 m. per visos Šaulių Sąjungos ir Alytaus rinktinės gyvavimo dešimtmečių apvaikščiojimą. Jau tuomet Alytaus rinktinė, žiūrint į jos susitvarkymą, tarp kitų rinktinių užėmė ketvirtą vietą.

Kap. Petruškevičius Alytaus visuomenei žinomas ne tik kaip šaulių organizatorius, bet ir bendrai kaip visuomenės veikėjas. Beveik visos didesnės iškilmės Alytuje būna diriguojamos kap. Petruškevičiaus. Nuo pereitų metų jis daug dirba ugniagesybos srityje ir ne viena provincijos komanda jo pastangomis pasiekė gana aukštą susitvarkymo laipsnį. Kada įsikūrė Lietuvos Kariuomenės Savanorių Sąjungos Alytaus skyrius, visą laiką buvo jo valdybos nariu, o nuo 1929 m. ligi 1931 m. pavasario buvo valdybos pirmininku. Jam vadovaujant skyrius veikė labai gerai. Be to, kap. Petruškevičius padaro tokių dalykų, kurie kitiems padaryti nė į galvą neateina. Pav., šiais metais, suorganizavę iš savanorių ir šaulių 100 Antanų, nuvyko pasveikinti J. E. Respublikos Prezidentą p. Antaną Smetoną vardo dienoje.

Dabar kap. Petruškevičius galvoja, kokiu būdu pastatyti Šaulių namus gautame Alytaus miesto sklype.

Reikia tik pasidžiaugti jo jau nuveiktais darbais ir palinkėti jam ištvermės, norų ir sveikatos tolimesniuose jo darbuose. Gerų norų ir sumanumo pas gerb. kap. Petruškevičių niekados netrūko – tą mes puikiausiai žinome.
Ilgiausių metų!

„Suvalkietis“. 1931 m. rugsėjo 20 d. Nr. 38.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas