Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Sausio 1-ąją minima Lietuvos vėliavos diena

pl4_3668Sau­sio 1-ąją mi­ni­ma Lie­tu­vos vė­lia­vos die­na, jos me­tu Lie­tu­vos ka­riai Ge­di­mi­no kal­no pi­lies bokš­te Vil­niu­je iš­kil­min­gai iš­kelia Lie­tu­vos tris­pal­vę. Tra­di­ci­nė ce­re­mo­ni­ja ski­ria­ma pri­min­ti, kad prieš 97-erius me­tus, 1919 me­tų sau­sio 1 d., Ge­di­mi­no pi­lies bokš­te Lie­tu­vos tris­pal­vę kaip lais­vos Lie­tu­vos sim­bo­lį pir­mą kar­tą iš­kė­lė Lie­tu­vos sa­va­no­rių bū­rys.

Prieš pa­kel­da­mi nau­ją­ją 2016 me­tų tris­pal­vę ka­riai nu­leido  pra­ėju­siais me­tais bokš­te ple­vė­sa­vu­sią vė­lia­vą. Pa­gal tra­di­ci­ją, se­no­ji vė­lia­va kas­met per­duo­da­ma sau­go­ti vie­nai iš Lie­tu­vos mo­kyk­lų, pa­si­žy­mė­ju­sių ug­dant pi­lie­tiš­ku­mą, puo­se­lė­jant is­to­ri­nę at­min­tį. Šį­kart Lie­tu­vos tris­pal­vė ofi­cia­lios ce­re­mo­ni­jos me­tu buvo  per­duo­ta Ak­me­nės ra­jo­no Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jai. Iš Ak­me­nės ra­jo­no šį­met dau­giau­sia jau­nuo­lių pa­si­rin­ko sa­va­no­riš­kai at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai. Penk­tą kar­tą Lie­tu­vos tris­pal­vė virš Ge­di­mi­no bokš­to iš­kel­ta tik 1988 m. spa­lio 7 d. ir nuo to lai­ko te­bep­le­vė­suo­ja iki šiol.
Pri­si­me­nant ir pa­ger­biant sa­va­no­rių žyg­dar­bį, Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę, kiek­vie­nais me­tais Ge­di­mi­no kal­no bokš­te ren­gia­ma vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas