Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Mokytojas, šaulys, jaunųjų ūkininkų vadovas Jonas Paulaitis (1904-1981)

Arūnas Amšiejus

„Tėvų žemę darbu puošime, ginklu ginsime“

                                   Jaunųjų ūkininkų šūkis

Jonas Paulaitis. 1938 09 15.

Senovės romėnai sakydavo: „Ką Dievai nubausti norėjo, tą pedagogu padarė“. Mokytojo profesija buvo laikoma viena sunkiausių. Labai energingas, veiklus bei ilgametis pedagogas Merkinės valsčiuje „prie Smetonos“ buvo Jonas Paulaitis, s. Vinco. Jis gimė Šakių apskr. Plioriškių k. Zanavykas mokėsi Pusdešrių pradžios mokykloje (šalia Slavikų mstl.), vėliau Jurbarko progimnazijoje. Jurbarke baigė „Saulės“ mokytojų kursus.

1925 m. LR Švietimo ministro įsakymu Nr. 121 J. Paulaitis buvo paskirtas vedėju į Dzūkiją, į Butrimiškių pradžios mokyklą (šalia Ūdrijos mstl. Alytaus apskr.). 1928 m. pedagogas buvo atkeltas į Merkinės valsčių, į Samūniškių pradžios mokyklą.

To meto Lietuvos pradžios mokyklų tikslai buvo apibrėžti „Pradžios mokyklų įstatyme“. Tai „teikti Lietuvos jaunimui pradžios mokslo žinių, ugdyti jo dvasios bei kūno pajėgas, mokyti jį Lietuvą mylėti, branginti ir jai aukotis“. Pirmųjų keturių pradžios mokyklos skyrių lankymas buvo privalomas 7-14 m. vaikams. Tarp dėstomų dalykų buvo Tėvynės pažinimas. Pradžios mokyklų mokytojai buvo: jaunesnieji mokytojai, mokytojai bei vyresnieji mokytojai. Paskutinieji du galėjo turėti 1 ar 2 kvalifikacinį laipsnį. Kaimo švietimo įstaigai vadovavo mokyklos vedėjas. Mokyklų darbą tikrino, rekomendacijas teikė apskrities mokyklų inspektoriai.

Masališkių pradinės mokyklos pastatas. Arūno Amšiejaus nuotr.

1929-1930 m. J. Paulaitis sėmėsi žemės ūkio žinių Dotnuvos Žemės ūkio akademijoje. 1933 m. J. Paulaitis kartu su savo sutuoktine Sofija Paulaitiene-Petrauskaite, d. Martyno (1906-1993) pradėjo mokyti vaikus naujai suręstoje, dar dažais kvepiančioje Merkinės valsč. Masališkių pradžios mokykloje bei buvo paskirtas jos vedėju. Pedagogų šeima apsigyveno mokyklos antrame aukšte. J. Paulaitis matė kaip sunkiai, gana primityviai vietiniai ūkininkai, jų šeimos nariai dirba savo žemelę. Smėlėtos dzūkiškos dirvos gailėjo gero derliaus, šykštėjo gardesnio kąsnio. Tikslu palengvinti žemės ūkio naštą, įdiegti žemė ūkio naujoves, naujus ūkininkavimo būdus bei metodus Masališkių pradžios mokykloje J. Paulaičio iniciatyva buvo įsteigtas Gudakiemio jaunųjų ūkininkų ratelis.

Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos ženklelis

To meto Jaunųjų ūkininkų rateliai priklausė Lietuvos JŪR sąjungai. Sąjungą valdė Globos taryba bei Vyriausiasis vadovas. Sąjungos vadovas buvo pavaldus Žemės ūkio ministrui. Ši sąjunga turėjo vėliava, antspaudą. Jos vyriausiasis globėjas buvo Lietuvos Respublikos Prezidentas. JŪR veikla buvo grindžiama „Jaunųjų ūkininkų rateliams steigti ir tvarkyti taisyklėmis“, „Jaunųjų ūkininkų ratelių įstatais“ bei „Jaunųjų Ūkininkų Ratelių Sąjungos įstatymu“. JŪR sąjungos įstatyme buvo apibrėžti šie net šiandieną aktualūs, pagrindiniai kūrimosi tikslai:

 • kad kaimo jaunimas išmoktų negęstama meile tautą bei tėvynę mylėti ir nepalaužiama drąsa jų laisvę, žemę ir jūrą gint;
 • kad tautos ir tėvynės meilė surištų kaimo jaunimą su gimtąja žeme taip stipriai, kad subrendęs jis mokėtų išlaikyti tautos rankose jos laukus, girias ir sodybas;
 • kad kaimo jaunimas perprastų žemės ūkį, pamėgtų jį, įsigytų mokslo žinių ir išmoktų jas tinkamai taikyti ūkio darbuose bei kt.

Lietuvoje jaunųjų ūkininkaičių sąjunga įsisteigė 1929 m. pabaigoje. Jos narių skaičius sparčiai augo. 1934 m. sąjungą sudarė 607 JŪR bei 18 621 jaunuolis bei mergina, o 1939 m. JŪR vienijo 31 000 narių! 1934 m. Merkinės valsč. jaunųjų ūkininkų rateliai veikė Puvočių, Samūniškių, Kibyšių , Klepočių bei Raitininkų pradžios mokyklose. Tuo metu Gudakiemio JŪR pagal narių skaičių buvo vienas gausiausių visoje Alytaus apskrityje! Jam priklausė pažangiai ūkininkaujančių, gausių bei tautiškai nusiteikusių Gudakiemio bei kt. kaimų šeimų jaunimas nuo 12 m. iki 20 m. To meto gudakiemiškiai buvo apsiskaitę bei raštingi, garsūs buvo savo knygnešiais bei aktyviais Nepriklausomybės kovų dalyviais-savanoriais. Už Lietuvos laisvę savo gyvybę aukojo gudakiemiškiai: Vincas Milius, s. Kazio (g. 1899 05 25 ), Balys Miškinis, s. Jono (g. 1899 12 02), Simas Miškinis, s. Felikso (1889-1920), Morkus Žalnierauskas, Nikodemo (g. 1893 02 13), Simas Bakanauskas, s. Simo (g. 1900 11 14) bei kt.

Mokytojų konferencija Merkinėje, apie 1930 m. J.Paulaitis stovi 1-as iš kairės, S.Paulaitienė sėdi 5-ta iš kairės. Foto iš Merkinės krašto muziejaus.

Gudakiemio k. bei jo apylinkes dažnai aplankydavo žemietis literatūros klasikas V. Krėvė-Mickevičius. Gudakiemio JŪR rateliui priklausė Juozas ir Julius Ivanauskai, Juozas ir Vytautas Aleksos, Julė Kvaraciejūtė (mirė 1936 m.), A. Miškinytė, B. Kvaraciejūtė, S. Barysaitė bei daugelis kt. Jaunieji ūkininkaičiai savo žemės lopinėliuose dažniausiai užsiiminėjo daržininkyste, augalininkyste, bitininkyste, augino triušius, paukščius, galvijus, skiepijo vaismedžius ir t. t. Jie lengvatinėmis sąlygomis iš žemės ūkio kooperatyvų gaudavo naujų veislių daržovių, javų sėklos, kiaušinių ir t. t. Pardavę išaugintą derlių ir kt. produkciją, skolą gražindavo. Ūkininkaičiai aktyviai dalyvaudavo apskrities JŪR konkursuose. Jie, jų tėvai noriai prenumeruodavo savaitraštį „Ūkininko patarėją“, jo priedą „Jaunasis ūkininkas“, „Šeimininkę“. Užsiėmimai mokykloje vykdavo vakarais. Juose lankydavosi net suaugę ūkininkai. Į paskaitas buvo kviečiami valsčiaus, apskrities agronomai, zootechnikai bei kiti lektoriai. Pats J. Paulaitis bei kiti ūkininkai priklausė Alytaus žemės ūkio draugijai. Per šią organizaciją veikė „Lietūkis“. Jo žinioje buvo visa to meto prekyba žemės ūkio produktais.

Masališkių pradžios mokyklos vedėjas našaus ūkininkavimo idėjas skleidė valsčiaus šaulių tarpe. 1931 m. kovo 29 d. mokytojas visuotiniame Merkinės šaulių būrio susirinkime skaitė paskaitą „Šauliai ir kooperacija“. 1931 m. rugsėjo 26 d. veiklusis pedagogas Gudakiemio k. suorganizavo vietos jaunųjų ūkininkų ratelio išauginto derliaus parodėlę. Savo gaminius, išaugintą produkciją pateikė 30 narių. Parodą aplankė Žemės Ūkio Rūmų atstovas Rimdžius, Alytaus apskr. agronomas, Merkinės valsč. agronomai, daug jaunimo. To meto savaitinis laikraštis „Suvalkietis“ rašė: „ Nors parodos eksponatus sudarė jaunųjų gaspadorių gaminiai, tačiau atrodė viskas gerai… Paroda įrodė, kad šiame krašte galima išsiauginti vis tik gana gerų daržovių, tik reikia daugiau darbštumo“. Už gaminius buvo dovanojamos dovanos – ūkiški įrankiai bei knygos. Parodos-prezentacijos metu Ž.Ū.R. atstovas pasakė gražią kalbą, pažymėdamas tokių ratelių reikšmę Lietuvos ateities žemės ūkio pažangai, palinkėjo Gudakiemio JŪR su vadovu J. Paulaičiu priešakyje augti bei stiprėti.

1934 m. Gudakiemio JŪR sudarė gausus 40 narių pulkas. Jie organizuotai rinko aukas Dariaus ir Girėno paminklui. Balandžio 22 d. Merkinės mstl. J. Paulaitis kartu su kt. JŪR vadovais dalyvavo pasitarime, kuriame buvo nutarta jaunųjų ūkininkų šventę švęsti per Sekmines. Buvo numatytos sporto varžybos bei Gudakiemio JŪR vėliavos šventinimas. Sumanyta šventė puikiai pavyko.

Skerdžius P. Čaplikas bei Masališkių pradinės mokyklos mokiniai Senovės dienoje. Foto iš Merkinės krašto muziejaus fondų.

1935 m. birželio 9-10 d. jaunieji ūkininkaičiai dalyvavo Merkinės mstl. organizuotoje Senovės dienoje. Joje masališkietis Petras Čaplikas su Masališkių pradžios mokyklos mokiniais surengė skerdžiaus bei piemenukų pasirodymą. Visi buvo „apsirėdę“ autentiškais piemenavimo rūbais, šiaudinėmis kepurėmis, vyžomis. Jie bei Masališkių mokyklos mokinių senoviniai tautiniai šokiai „Mikita“, „Sukčius“, „Pranavada“, „Kepurėlė“ visiems šventės dalyviams paliko didelį įspūdį. Tautinius senovinius šokius taip pat atliko senieji gudakiemiškiai. Į Senovės šventę Merkinės vlsč. dzūkeliai sutempė daugiau nei 4000 senovinių eksponatų. Senovinius drabužius pateikė gudakiemiškiai: O. Barysienė, A. Kudarauskienė, V. Milius, R. Miškinienė, P. Žalnierauskienė, V. Kvaraciejienė bei kt. Senovinius žemės ūkio padargus kaip eksponatus pateikė: M. Milius, V. Milius, P. Cilcius, J. Žėkas, J. Kudarauskas bei kt. Visi eksponatai buvo suregistruoti. Tų pačių metų rugsėjo 22 d. Gudakiemio JŪR šokėjai su mokytoju J. Paulaičiu buvo pakviesti dalyvauti Kaune vykusioje Žemės ūkio parodoje. Jaunieji dzūkai šoko senovinius šokius prie JŪR paviljono.

1935 metų rudenį buvo susumuoti Ž.Ū.R. paskelbto medelių sodinimo konkurso rezultatai. Alytaus apskr. daugiausiai medelių pasodino, geriausiai atliko sodinimo bei priežiūros darbą bei laimėjo konkurso pirmąją premiją Gudakiemio JŪR. 1935 m. jaunieji ūkininkai kartu su kt. Lietuvos JŪR organizuotai rinko lėšas Lietuvos kariuomenės ginklams. Lapkričio 23 d. laikinojoje sotinėje Kaune Kariuomenės šventės proga iš suaukotų lėšų Lietuvos jaunieji gaspadoriai Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo mokyklai įteikė du sunkiuosius „Maxim 08“ modelio kulkosvaidžius su atminimo lentelėmis.

Pirmųjų žuvusiųjų Nepriklausomybės karuose tėvai. N.Žėkas Kaune 2-as iš kairės per kariuomenės bei visuomenės susiartinimo šventę.

1936 m. Vytauto Didžiojo muziejaus sodelyje Kaune vyko Kariuomenės bei visuomenės susiartinimo šventė. Joje, pedagogo J. Paulaičio paskatintas, dalyvavo gudakiemiškis Nikodemas Žėkas. 1919 m. vasario 28 d. jo sūnus Lietuvos savanoris Julius Žėkas (g. 1900 02 06) prie Daugų mstl. mirtinai buvo sužeistas mūšyje su bolševikais.

1936 m. birželio 1 d. per Sekmines pedagogų Paulaičių šeimyna, jų vadovaujami Gudakiemio JŪR, kiti JŪR rateliai iškilmingai dalyvavo Merkinės mstl. vykusioje Jaunųjų ūkininkaičių bei Vilniaus dienos šventėje. Ją kartu su valsčiaus JŪR, šauliais, organizavo Vilniuj vaduoti sąjungos Merkinės skyrius. Gausiam dalyvių skaičiui jaunieji ūkininkai gražiai pasirodė. Ūkininkaičiai, po vėliavos pakėlimo ir tautos himno, šaulių orkestro lydimi, kartu su kt. organizacijomis nužygiavo į bažnyčią pamaldoms. Šventės metu kalbą sakė Alytaus apskr. JŪR instruktorius A. Matulionis, Gudakiemio JŪR narys Žalnierauskas bei kt. Suruošti gyvieji paveikslai: „Surakintas Želigovskis“, „Kovojantis lietuvis su lenku dėl Gedimino pilies“ bei kt. Visi prisiekė kovoti už Vilnių ir grąžinti jį Lietuvai.

1936 m. „Jaunojo ūkininko“ korespondentas apie Gudakiemio JŪR rašė: „Šio kaimo JŪR nariai, padedant energingam vadovui mokytojui J. Paulaičiui smarkiai dirba. Kas metai už referatus laimime premiją ir už tos pinigus suruošiam ekskursiją. Šiame JŪR darbštaus vadovo rūpesčiu gaivinami reti senoviniai šokiai“. Minėtais metais Gudakiemio JŪR Alytaus apskr. referatų skaitymo konkurse laimėjo pirmąją prizinę vietą, siuvinėjimo konkurse laimėjo sidabro medalį. Vasarą jaunieji dzūkai su veikliuoju vadovu buvo surengę ekskursiją į Kauną, kur jiems nakvynę suteikė JŪR Sąjunga.

1936 m. vasarą, etninės kultūros rinkėjo J. Paulaičio paskatinti, Lietuvos Tautosakos archyvo pakviesti į Kauną nuvyko visas pulkas Gudakiemio bei aplinkinių kaimų šokėjų: Motiejus Gudelionis (66 m., Gudakiemio k.), Petras Janulevičius (67 m., Pagilšės k.), Alesė Čaplikienė (55 m., Gudakiemio k.), Marytė Kudarauskienė (62 m., Gudakiemio k.), Kazė Antanevičienė (56 m., Pagilšės k.), Morta Antanevičienė (73 m., Pagilšės k.), muzikantai Julius Kopka (73 m., Mikniūnų k.) bei Izidorius Cilcius (35 m., Gudakiemio k.). Jie šoko daugelio užmirštus senovinius tautinius šokius. Šie buvo filmuojami, o atliktos melodijos fonografu užrašytos į plokšteles.

1937 m. rugsėjo 22 d. Merkinės mstl. įvyko žemės ūkio paroda. Joje dalyvavo Gudakiemio k., Samūniškių k., Liškiavos k., Kibyšių k. bei kt. jaunieji ūkininkai. J. Paulaitis su S. Paulaitiene suorganizavo savo mokyklos jaunųjų JŪR dalyvių pasirodymą. Iškilminga eisena, pagaminti plakatai, parodai pateiktos daržovės, vaisiai, kt. eksponatai, atlikti senoviniai šokiai bei liaudies dainos buvo aukštai įvertintos JŪR Sąjungos Globos Tarybos pirmininko K. Masiliūno, direktoriaus S. Jakubausko, JŪR sąjungos vadovo agronomo V. Tiškaus bei kt. garbingų svečių. Puikus oras, pakili nuotaika į Merkinės mstl. sutraukė minias žmonių. Po šventės „Jaunasis ūkininkas“ rašė: „Dar nebuvo mačiusi senutė Merkinė tokio šaunaus jaunųjų žaliojo kaimo sūnų pasirodymo“.

1938 m. rugsėjo 15 JŪR gamybos parodėlė įvyko Gudakiemio k., o rugsėjo 28 d. Merkinės mstl. centrinėje Dariaus ir Girėno aikštėje. Čia visus susirinkusius pasitiko gausus valsčiaus JŪR būrys. Gausiausias, su mokytoju J. Paulaičiu priešakyje buvo Gudakiemio (41 narys) jaunųjų ūkininkų būrys. Neatsiliko Samūniškių (25), Mardasavo (30), Ilgininkų (19), Puvočių (27), Klepočių (15), Rodukos (26), Uciekos (14), Kibyšių (17), Raitininkų (20) jaunųjų ūkininkų rateliai.

Visi susirinkusieji aikštėje galėjo pamatyti jaunos žemdirbių kartos siekius, pastangas bei laimėjimus. Jaunieji Dzūkijos gaspadoriai parodė, ką gali darbščios rankos bei geri norai smėlėtoje Dzūkijos žemelėje. Daugelis jaunųjų ūkininkų dalyvavo apsirengę tautiškais drabužiais. Šventėje jauniesiems ūkininkaičiams daug paskatinančių žodžių bei linkėjimų pasakė Alytaus apskr. JŪR instruktorius agronomas A. Matulionis, Alytaus apskr. Globos tarybos pirmininkas, inspektorius M. Židanavičius. Parodoje dalyvavęs Alytaus apskr. agronomas V. Martinavičius J. Paulaičiui įteikė Gedimino V laipsnio ordiną. Jį, Lietuvos Nepriklausomybės dvidešimtmečio proga , skyrė valstybės Prezidentas A.Smetona, Žemės ūkio ministro J. Tūbelio teikimu, už nuopelnus dirbant su jaunaisiais ūkininkais.

1938 m. rudenį, apibendrinus Švaros ir tvarkos konkurso rezultatus Alytaus apskr., Gudakiemio JŪR merginos A. Miškinytė, S. Barysaitė, Z. Jovaišytė bei kt. buvo apdovanotos daiktiniais prizais.Tų pačių metų lapkričio mėn. pabaigos vakarą Alytaus apskr. JŪR instruktorius L. Petruškevičius, apsilankęs Masališkių k. rašė: „Gražų įspūdį paliko Gudakiemio JŪR kur, nors vėlai vakare, mokytojas Paulaitis su JŪR pirmininku tvarkė ratelio reikalus“. 1938 m. birželio 20 – liepos 12 d. J. Paulaitis dalyvavo Karo mokykloje surengtuose pradžios mokyklų mokytojams surengtuose karinio rengimo kursuose. Šią kursų VII laidą baigė 117 Lietuvos mokytojų, kurie įgavo karinio pasirengimo žinių.

1938 m. pradžioje Merkinės mstl. įsisteigė Žemės ūkio draugijos skyrius (ūkiška kooperatinė bendrovė). Ji supirkdavo grūdus, kiaušinius, bekonus ir kt. užaugintą produkciją. Bendrovėje ūkininkai galėjo įsigyti reikiamų įrankių, žemės ūkio mašinų ir t. t. Šią prekybą „varė“ lietuviai, ne žydai. 1938 m. rugsėjo mėn. pradžioje Merkinės mstl. valsčiaus ūkininkų patogumui duris atvėrė naujas azotinių bei kt. trąšų pardavimo punktas. Jis atidarytas Alytaus Žemės ūkio draugijos iniciatyva.

Pedagogas J. Paulaitis su žmona Sofija lankė Merkinės valsčiaus senuosius dzūkus, užrašinėjo liaudies dainas, padavimus bei kt. tautosaką. Laisvalaikiu fotografuodavo.

Masališkių pradžios mokyklos vedėjas daug laiko skirdavo visuomeninei šauliškai veiklai. Nuo 1928 m. sausio 28 d. jis Merkinės šaulių būrio šaulys-kandidatas, o gegužės 19 d. priėmė šaulio priesaiką – tapo šauliu. Šis veiklus bei gabus pedagogas visą dešimtmetį priklausė aktyviajam Merkinės šaulių žiedui – šaulių valdybai. 1929 m. pabaigoje J. Paulaitis už aktyvų „Trimito“ bei kt. šauliškos spaudos platinimą Merkinės būryje apdovanotas M. Bagdono knyga „Įstabieji pasaulio dalykai bei reiškiniai“. 1929 m. lapkričio 10 d. mokytoja Sofija Paulaitienė taip pat išrinkta šaule-kandidate, vėliau tapo šaule.

1939 m. birželio 26 d. Merkinėje įvyko Kariuomenės bei visuomenės susiartinimo šventė. Jos metu mokytojas J. Paulaitis , mokytoja S. Paulaitienė patriotinių jausmų vedami Merkinės šaulių būriui įteikė už savo asmenines santaupas nupirktą graižtvinį šautuvą – karabiną.

Gudakiemio JŪR nariai ekskursijoje Trakuose. 1940 06 27.

1939 m. gruodžio 1 d. Lietuvos švietimo ministerijos sprendimu J. Paulaitis su žmona perkelti dirbti į Lentvario mstl. Šiame, neseniai dar lenkų mindytame Lietuvos kampelyje buvo kuriamos lietuviškos mokyklos. Lentvaryje šeimyna pedagoginį darbą pradirbo iki 1942 m. Vėliau veiklusis pedagogas dirbo auklėtoju Marvos dvare (Kauno r.) įsikūrusiuose 5-uose vaikų namuose, kt. švietimo įstaigose bei Kauno mieste įsikūrusiame Literatūros muziejuje. Prisiminimai apie gražiausias savo bei šeimos gyvenimo dienas J. Paulaitį buvo dar ne kartą atvedę į Dzūkiją, pas V. Krėvės išaukštintus Dainavos žmones…

1940 m. liepos 15 d. prasidėjus sovietinei okupacijai jaunųjų ūkininkų ratelių veikla buvo sustabdyta. Vokiškosios okupacijos metu ji buvo daug kur atgaivinta. 1992 m. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga buvo atkurta bei vysto senąsias žemės ūkio tradicijas. Šiandieną jų puoselėtoją Lietuvos patriotą J. Paulaitį Dzūkijoje mena tik išlikę pasakojimai, Merkinės krašto muziejuje saugomas šeimos archyvas bei pražilusi Masališkių pradžios mokykla…

Literatūra:

Alytaus ž.ū. D-jos žymus patarnavimas ūkininkams. Lietuvos žinios. 1938 m. rugsėjo 9 d. Nr. 203, p. 9.

Atgaivinkime senovinius šokius. Jaunoji karta. 1936 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 33, p. 669-670.

Atgaivinkime senovinius šokius. Jaunoji karta. 1936 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 34, p. 691-693.

Autorių kolektyvas. Subartonių kraštas. Marcinkonys. 2007, p. 12-66.

Aukso medalis, 7 sidabro medaliai ir 13 pagyrimo lapų. Jaunasis ūkininkas.1936 m. rugsėjo 10 d. Nr. 37, p. 207.

Česnulis V. Varėnos krašto šauliai. Vilnius. 2008, p. 269-317.

Dzūkijos jaunųjų ūkininkų laimėjimai. Merkinė. Jaunasis ūkininkas. 1938 m. spalio 6 d. Nr. 30, p. 466.

Dzūkų gražus pasirodymas. Jaunasis ūkininkas. 1937 m. spalio 7 d. Nr. 20, p. 312.

Jaunųjų Ūkininkų Ratelių sąjungos įstatymas. Jaunasis ūkininkas. 1936 m. balandžio 2 d. Nr. 14, p. 77.

Jono Paulaičio šeimos archyvas. Merkinės krašto muziejus.

Gaivinam senovinius šokius. Jaunasis ūkininkas. 1936 m. rugsėjo 3 d. Nr. 36, p. 200.

Gink mūsų laisvę ir žemę. Jaunasis ūkininkas. 1935 m. lapkričio 28 d. Nr. 48, p. 237.

Kas kada koncertuos. Jaunasis ūkininkas. 1935 m. rugsėjo 19 d. Nr. 38, p. 187.

Kas nauja rateliuose. Gudakiemis. Jaunasis ūkininkas. 1932 m. spalio 7 d. Nr. 8, p. 30.

Kraštotyra. Vilnius. 1971, p. 121-126.

Laimingiausios jaunystės dienos. Šalcinis. 2012 m. vasario mėn. Nr. 81, p. 4-5.

Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai (1918-1923). „Versmė“.

Literatūra ir kalba. T. XVII. Vilnius. 1981, p. 321-322.

Medelių sodinimo konkurso laimėtojams premijos išskirstytos. Jaunasis ūkininkas. 1935 m. spalio 24 d. Nr. 43, p. 211.

Merkinė. Jaunųjų ūkininkų gaminių paroda. Suvalkietis. 1931 m. spalio 18 d. Nr. 42, p. 4.

Merkinė. Jau ruošiamasi JŪR šventei. Jaunasis ūkininkas. 1934 gegužės 3 d. Nr. 18, p. 103.

Merkinėje ūkiška kooperatiška įmonė. Ūkininko patarėjas. 1938 m. rugsėjo 15 d. Nr. 37, p. 12.

Mokykla ir kariuomenė. 119 kariuomenės talkininkų. Karys. 1938 m. liepos 14 d. Nr. 28, p 15.

Mūsų kulkosvaidžiui. Jaunasis ūkininkas. 1935 m. lapkričio 7 d. Nr.45, p. 223.

Mūsų šventė ir „Vilniaus diena“ Merkinėje. Jaunasis ūkininkas. 1936 m. liepos 16 d. Nr. 29, p. 159.

Mūsų vainikas Dariui ir Girėnui. Jaunasis ūkininkas. 1934 m. kovo 8 d. Nr. 10, p. 59.

Ordinais apdovanoti JŪR vadai. Jaunasis ūkininkas. 1938 m. rugsėjo 15 d. Nr. 27, p. 422.

Padėka. Jaunasis ūkininkas. 1936 m. liepos 16 d. Nr. 29, p. 160.

Pasibaigė namų švaros ir tvarkos varžybos. Jaunasis ūkininkas. 1939 m. gruodžio 21 d. Nr. 37, p. 586.

Pradžios mokyklų įstatymas. Vyriausybės žinios. 1936 m. liepos 29 d. Nr. 541, p. 1-3.

Referatų skaitymo konkurso rezultatai. Jaunasis ūkininkas. 1936 m. birželio 11d. Nr. 24, p. 137.

Savivaldybių pradžios mokyklų statyba. Savivaldybė. 1937 m. vasario mėn. Nr. 2, p. 55-57.

Seinai-Alytus-Marijampolė. Jaunasis ūkininkas. 1938 m. lapkričio 24 d. Nr. 36, p. 571.

Senovės daiktų katalogas. Jo Ekscelencijos Pono Respublikos Prezidento Antano Smetonos globojama Senovės diena Merkinėje. Sudarė Senovės dienai ruošti Merkinėje komitetas. 1935 m.

Spauda plinta ūkininkų tarpe. Ūkininko patarėjas. 1938 m. lapkričio 17 d. Nr. 46, p. 7.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas