Paieška
*Įsigykite knygų
 • knygų įsigijimas
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Joniškėlio respublika
 • kolekcionavimas.lt
 • Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga
 • Lietuvių tautinis centras
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
 • Tautos balsas
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos gidas
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Lobių pieva
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Vieta Jūsų reklamai
 • reklama
Archyvai

Samūniškių jaunųjų ūkininkų vadovas Vytautas Lepeška

Arūnas Amšiejus

„Aš dėkingas JŪR Sąjungai būsiu iki plaks mano

krūtinėje karštoji ugnis, nes JŪR S-ga praskynė

man kelią į gyvenimą. Ir turiu šviesią viltį. Mano

darbas, mano mokslas žaliajam kaimui !“

                                 V. Lepeška, 1936 m.

Vytautas Lepeška. „Jaunasis ūkininkas“, 1935 07 11, p. 143.

1915 m. gegužės 7 d. lietuviškame, smėlėtame bei miškų apsuptame Samūniškių kaime, Merkinės valsčiuje, Alytaus apskrityje gimė būsimas vietos Jaunųjų ūkininkų ratelio (JŪR) įkūrėjas, pirmininkas, lietuviškumo propaguotojas bei ilgametis iliustruotojo ūkininkų laikraščio „Ūkininko Patarėjas“ priedo „Jaunasis Ūkininkas“ korespondentas Vytautas Lepeška.

Iki XIX a. vidurio Samūniškių k. dažnai buvo vadinamas Samuliškių kaimu. Iki Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dauguma šio kaimo žemių priklausė Masališkių bajorams Lukoševičiams. Nuo Merkinės valsčiaus centro kaimą skyrė 5 varstai (1 varstas – 1, 067 km) kelio.

1926 m. V. Lepeška įstojo į Merkinės vidurinę mokyklą bei baigė šios mokyklos 3 klases. Progimnaziją likvidavus, dėl lėšų stokos gabus mokinys tolesnius mokslus nutraukė. V. Lepeška gyveno tėvų ūkyje Samūniškių k. 1932 m. jis pradėjo rašyti į Lietuvos ūkininkų iliustruoto mėnesinio laikraščio „Ūkininko patarėjo“ priedą „Jaunąjį Ūkininką“. Tuo metu Lietuvoje labai išpopuliarėjo Jaunųjų ūkininkų rateliai.

„Jaunasis ūkininkas“, 1934 m.

1934 m. pradžioje V. Lepeška įkūrė Samūniškių JŪR, buvo jo pirmininku, o nuo spalio 15 d. jos vadovu. Visas ratelio gyvenimas, skatinamas bei prižiūrimas vietos mokytojų, virė Samūniškių pradžios mokyklos klasėse. 1913 m. kaimo mokyklą pastatė vietinis meistras Stanislovas Lepeška. Vėliau pastatą nuomojo LR Švietimo ministerijai.

1934 m. gegužės 1 d. Samūniškių JŪR nariai, kartu su vietos jaunalietuviais , pagerbdami Tautos Vado, pirmojo Respublikos Prezidento Antano Smetonos (1874-1944) 60 m. amžiaus sukaktuves, netoli pradinės mokyklos pasodino Tautos Vado garbei ąžuolą. Visi samūniškiečiai pasižadėjo ąžuolą globoti bei aptvėrė gražia tvorele. Buvo sugiedotas Tautos himnas. Deja, šiuo metu, vietinių samūniškiečių teigimu, ąžuolas neišlikęs.

„Jaunasis ūkininkas“, 1935 m.

Tų pačių metų birželio 16 d. Samūniškių JŪR veiklą tikrino Merkinės agronomas Juozas Sluckis. Birželio 20 d. ratelį aplankė Alytaus apskr. smulkių žemės ūkio šakų instruktorė Stasė Lekevičienė. Buvo sušauktas visuotinis JŪR narių susirinkimas. Jaunieji samūniškiečiai gavo patariamojo pobūdžio žemės ūkyje nurodymus. Samūniškių JŪR dažniausia augino daržoves.

1934 m. rudenį Merkinės mstl. įvyko žemės ūkio gaminių parodėlė. V. Lepeška minėtų metų „Jaunajame Ūkininke“ rašė: „ Rugsėjo 26 d. Merkinėje įvyko Samūniškių, Kibyšių, Puvočių ir Gudakiemio kaimų JŪR parodėlė. 68 minėtų kaimų JŪR nariai su įvairiais gaminiais: daržovėmis, paukščiais labai gražiai pasirodė savo vasaros darbų apžvalginėje parodėlėje. Per parodėlę įsimintiną kalbą pasakė apskrities agronomas p. R. Smailis.“

„Jaunasis ūkininkas“, 1937 m.

1934 m. lapkričio 11-19 d. V. Lepeška Samūniškių pradinėje mokykloje suorganizavo vietos jauniesiems ūkininkams knygrišystės, virvių pynimo, dailidžių kursus. Jaunieji gaspadoriai prisigamino virvių, inkilų, išmoko kt. naudingų ūkyje darbų. Buvo nutarta kursus, paskaitas organizuoti dažniau bei visiems užsisakyti mėnesinį ūkininkų laikraštį „Ūkininko Patarėją“.

1935 m. pavasarį Samūniškių k. ribose prie žvyrkelio Merkinė – Nemunaitis vietos jaunųjų ūkininkų iniciatyva Klaipėdos krašto atgavimo proga buvo pasodintas Klaipėdos ąžuolas.

„Jaunasis ūkininkas“, 1937 m.

1935 m. liepos 6 d. Samūniškių JŪR aplankė Merkinės valsč. agronomas Mikas Česenka. Jis tikrino vietos jaunųjų ūkininkaičių gamybą. Agronomas nurodė augalininkystės priežiūros trūkumus ir paaiškino apie tvarkingą užrašų vedimą. Ratelio nariai buvo susiskirstę į 3 grupes: vyresniųjų, mergaičių bei jaunesniųjų. Nariai augalininkyste užsiiminėjo pagal išgales.

Minėtų metų rudenį Samūniškių JŪR įsisteigė skudučių orkestrėlis( tuo metu augo domėjimasis šia senovės lietuviška muzika) bei jaunieji ūkininkai aukojo lėšas Lietuvos Ginklų fondui.

„Jaunasis ūkininkas“, 1937 m.

1935 m. lapkričio 1 d. – Vėlinių vakarą Samūniškių jaunieji gaspadoriai kartu su Merkinės būrio šauliais, grojant šaulių orkestrui, pagerbė mirusiuosius bei padėjo vainiką ant šaulio vilniečio Juliaus Žiogelio (mirė 1930 m. vasario 27 d.) kapo. Merkinės pašto tarnybos viršininkas, šaulių būrio vadas Feliksas Pempė (1904-1985) ta proga pasakė kalbą.

1935 m. gruodžio 2 d. Samūniškių pradinėje mokykloje įvyko ratelio susirinkimas. Jo metu nutarta ateinančiais metais dalyvauti apskrityje vykstančiuose vėliavų bei inkilų gamybos konkursuose. Buvo išrinkta vietinio JŪR valdyba: pirmininku V. Lepeška (jis studijavo Alytaus žemesnėje žemės ūkio mokykloje), sekretoriumi Petras Karlonas, iždininku Jonas Lepeška, knygininku Viktoras Lepeška.

1935 m. „Jaunajame Ūkininke” buvo publikuota daugiau nei 11, 1936 m. – 14 patariamojo pobūdžio V. Lepeškos straipsnių. Jo dėka išliko informacija apie Samūniškių kaimo jaunimo aktyvią tautinę veiklą.

1936 m. sausio 5 d. vietos jaunieji ūkininkaičiai žiūrėjo Samūniškių pradinėje mokykloje Merkinės šaulių būrio suvaidintas 2 komedijas: „Tipas ir tipukas“ bei „Šauliškas pademarklinijys“. Po vaidinimų grojo Merkinės šaulių būrio dūdų orkestras. 1936 m. vasarą Alytaus žemesnės žemės ūkio mokyklos antrakursio V. Lepeškos pakvietimu Samūniškių JŪR nariai svečiavosi Alytaus žemesnėje žemės ūkio mokykloje. Jauniesiems dzūkams mokykloje buvo surengta atvirų durų diena. V. Lepeška aktyviai kvietė kitų Alytaus apskrities JŪR narius apsilankyti šioje mokykloje bei agitavo joje studijuoti. 1936 m. rudenį šioje apskrities ūkininkaičių kalvėje mokslus krimto 80 mokinių. Čia veikė mokinių tvarkomas kooperatyvas, kuris aprūpindavo besimokančiuosius įvairiomis reikmėmis. V. Lepeška priklausė kooperatininkų valdybai.

1937 m. pavasarį Samūniškių k. jaunieji gaspadoriai pasisiuvo tautinius rūbus bei kuprines, ruošėsi prie namų sodinti vaismedžius bei organizuoti talką kaimo kapinaitėse.

Tų pačių metų liepos 3 d. Samūniškių, Puvočių bei kt. Alytaus apskr. jaunųjų ūkininkų rateliai kartu su savo instruktoriumi, agronomu Antanu Matulioniu (į Alytaus apskr. paskirtas 1935 m. spalio 1 d.) organizuotai dalyvavo ekskursijoje į Kauną. Dzūkeliai atvežė bei padėjo ant Nežinomo kareivio kapo žydinčių grikių, auksinių avižų bei kviečių vainikus. Ekskursantai Kaune susitiko su Anglijos lietuviais, Lietuvos JŪR sąjungos vadu Vladu Tiškumi(1906-1975), aplankė Lietuvos Žemės ūkio rūmus. Visur jaunuosius ūkininkaičius lydėjo dzūkiška daina.

Samūniškių kaimo mokslo židinys, 2017 m.

Nuo 1938 m. V. Lepeška buvo JŪR Sąjungos stipendiatas – mokėsi Lietuvos valstybinėje aukštesniojoje gyvulininkystės mokykloje Gruzdžių mstl. Šiaulių apskrityje. Minėtais metais JŪR sąjunga Alytaus apskrityje buvo skyrusi stipendijas 68 gabiems, tačiau neturtingiems jauniesiems ūkininkaičiams, o Lietuvos mastu – 175 asmenims. 1938 m. JŪR fondas jų mokslams skyrė solidžią 47.707 lt. sumą. Didžiausi fondo pinigų šalyje aukotojai buvo „Žemės Bankas“, Akc. „Liet. Cukraus“ b-vė, Akc.“Maistas“ b-vė, Akc. „Lietūkis“ b-vė, „Pienocentras“, „Žemės Ūkio Rūmai“ bei kt.

1938 m. rugsėjo 28 d. Samūniškių JŪR priklausė 28 jaunųjų gaspadorių pulkelis. Jie „išstatė“ savo užaugintą produkciją Merkinės mstl. vykusioje parodoje.1938 m. gruodžio 25d. Samūniškių JŪR su nauja pirmininke A. Mikalonyte suorganizavo vakarą, kuriame buvo vaidinamas veikalas „Rūtų šalies pasaka“. Vėlesnė, be iniciatyvaus V. Lepeškos likusi Samūniškių JŪR veikla, kiek prigeso. Vietos ūkininkaičiai liko be korespondento, kuris neštų Lietuvai žinią apie šio ratelio veiklą.

Tarpukariu „Lietuvos ūkininko“ priedą „Jaunąjį Ūkininką“ pasiekdavo kitų Merkinės valsčiaus JŪR narių J. Pakalos (g. 1917), Juozo Prieskienio (g. 1916) straipsniai bei eilėraščiai.

Sovietmečiu V. Lepeška, senųjų samūniškiečių teigimu, gyveno Alytaus mieste. Jo svajonės ūkininkauti mylimajame, žaliajame kaime neišsipildė. V. Lepeškos tolimesnis likimas yra nežinomas.

Šiandieną apie aktyvią vietos jaunųjų ūkininkaičių veiklą primena išlikusi gražioji Samūniškių kaimo pradinė mokykla bei vieno, kito viecinio senolio prisiminimai.

 

Literatūra:

Alytaus R. Samūniškė. Jaunoji karta. 1935 m. balandžio 7 d. Nr. 14, p. 313.

Br.Chebowskie, Wl.Walewskie. Slownik geograficzny krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich”. Warszawa. 1889 m. T. 10, p. 260.

Dzūkijos jaunieji laikinoj sostinėj. Jaunasis Ūkininkas. 1937 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 16, p. 255.

Gražiai nusisekę JŪR žiemos darbų kurseliai. Jaunasis Ūkininkas. 1934 m. lapkričio 22 d. Nr. 47, p. 247.

Gražus jaunųjų ūkininkų pasirodymas Merkinėje. Jaunasis Ūkininkas. 1934 m. spalio 4 d. Nr. 40,

 1. 208.

Jaunųjų Ūkininkų Ratelių sąjungos įstatymas. Vyriausybės Žinios. 1936 m. kovo 28 d. Nr. 528, p. 1-2.

JŪR fondo pašalpos. Jaunasis Ūkininkas.1939 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 23, p. 354.

J.Ū.R. S-ga moko 175 neturtingus jaunuosius ūkininkus. Jaunasis Ūkininkas. 1938 m. gruodžio 15 d. Nr. 39, p. 1.

Iš šaulių gyvenimo. Samūniškė. Trimitas. 1936 m. sausio16 d. Nr. 3, p. 69.

Išrinkom naują valdybą. Jaunasis Ūkininkas. 1935 m. gruodžio 12 d. Nr. 50, p. 251.

Įsitaisėm rūbus ir kuprines. Jaunasis Ūkininkas. 1937 m. balandžio 22 d. Nr. 8, p. 127.

Kas nauja rateliuose. „Jaunojo Ūkininko“ bendradarbis Vytautas Lepeška“. Jaunasis Ūkininkas. 1935 m. liepos 11 d. Nr. 28, p. 143.

Kas naujo rateliuose. Jaunasis Ūkininkas. 1936 m. rugsėjo 17 d. Nr. 38, p. 25.

Kas naujo rateliuose. Samūniškė. Jaunasis Ūkininkas.1934 m. gegužės 10 d. Nr. 19, p. 106.

Lankėsi agronomas. Jaunasis Ūkininkas. 1935 m. liepos 18 d. Nr. 29, p. 146.

Mūsų bendradarbių šeima. Jaunasis Ūkininkas.1938 m. balandžio 13d. Nr. 14, p. 214.

Padėka V. Lepeškai. Jaunasis Ūkininkas. 1934 m. spalio 4 d. Nr. 40, p. 209.

Pagerbėm mirusius. Jaunasis Ūkininkas. 1935 m. lapkričio14 d. Nr. 46, p. 232.

Pasisekęs vaidinimas. Jaunasis Ūkininkas. 1939 m. sausio 5 d. Nr. 1, p. 15.

Snausti nemanom. Jaunasis Ūkininkas. 1934 m. lapkričio 29 d. Nr. 48, p. 251.

Steigiam skudučių orkestrėlį. Jaunasis Ūkininkas. 1935 m. rugsėjo 26 d. Nr. 39, p. 191.

Tikrino gamybą. Jaunasis Ūkininkas. 1934 m. liepos 5 d. Nr. 27, p. 147.

Komentuokite


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas