Paieška
*Įsigykite knygų
 • knygų įsigijimas
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Vieta Jūsų reklamai
 • reklama
Archyvai

Lietuvos šaulių sąjunga

Šaulys kun. Leonas Petkelis (1885–1935)

Arturas Čiras

2014 11 13

Kun. Leono Petkelio laidotuvės. Pivašiūnai, 1935 m.

Kun. Leono Petkelio laidotuvės. Pivašiūnai, 1935 m.

Leonas Petkelis gimė 1885 m. gegužės mėn. 21 d. Švenčionių apskrityje, Daugeliškio valsčiuje, Seniškių kaime, ūkininkų šeimoje. Baigė Švenčionių mokyklą. Iš savo tėvo, kaimo daraktoriaus, pramoko kiek lotyniškai, dar privačiai pasimokęs Vilniuje, 1906 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, kurią baigė 1910 metais.

Kun. Leonui Petkeliui teko kunigauti gudiškose parapijose. Jį gudų liaudis labai pamilo, nes jis jiems buvo kunigas ir draugas. Jis ir pamokslus gudiškai sakydavo.

Tarp savų lietuvių kun. L. Petkelis pradėjo dirbti klebonaudamas Perlojoje. Užėmus Perloją bolševikams, kun. L. Petkelis neatsitraukė nuo savo bažnytinių pareigų. Jis mokėjo paveikti bolševikus, kurie nedrįso trukdyti tikintiems šventadieniais susirinkti į bažnyčią. Net daugelis bolševikų atidarydavo jam savo vidines gyvenimo kančias. Kun. Leonas brangino kiekvieną žmogų. Ir Lietuvos priešuose kun. Leonas Petkelis kėlė sau pagarbos: jis visada kalbėjo kaip lietuvis ir negalėjo niekas drįsti pažeminti Lietuvos krašto vardo. Jam Perlojoj kunigaujant, veikė bažnytinis komitetas, kuris rūpinosi ne vien tik bažnyčios reikalais, bet ir savo gimto krašto reikalais. Iš to komiteto ir išaugo Perlojos šaulių būrys. Skaityti toliau »

IN MEMORIAM Garbės šauliui Jonui Zajankauskui

Garbės šaulys Jonas Zajankauskas, 2008 m. G. Lučinsko nuotr.

Garbės šaulys Jonas Zajankauskas, 2008 m.

2014 m. lapkričio 12 d., eidamas 87-uosius metus, mirė Lietuvos šaulių sąjungos Garbės šaulys Jonas Zajankauskas.

Jonas Zajankauskas gimė 1928 m. rugpjūčio 28 d. Alytaus apskrityje, Alovės valsčiuje, Domantonių kaime, ūkininkų Petro ir Elenos (Jonikaitės) Zajankauskų šeimoje. Tėvai turėjo 14 ha ūkį. Šeimoje dar buvo brolis Petras (1939-1986).

Tėvas Petras Zajankauskas 1940-1941 metais buvo aktyvus pogrindinės „Geležinio Vilko“ organizacijos narys, antisovietinio 1941 m. Birželio 22-28 d. sukilimo dalyvis. Sūnus Jonas šapirografu spausdindavo nelegalias proklamacijas, padėdamas tėvui. Išplatindavo aplinkiniuose kaimuose. Petras Zajankauskas suimtas 1944 m. rugpjūčio 20 d. Karo tribunolo teismo 1944 m. spalio 29 d. nuteistas mirties bausme, su turto konfiskavimu. Mirties nuosprendis įvykdytas 1945 m. kovo 21 d. Vilniuje. Palaidotas Tuskulėnų masinėje kapavietėje. Skaityti toliau »

Šaulių pagerbimas Alovėje (NUOTRAUKOS)

Gintaras Lučinskas

1 (5)Lapkričio 9 d., pakviesti Alytaus šaulių rinktinės kapeliono kun. Stanislovo Stankevičiaus, 34 alytiškiai šauliai vykome į Alovę (Alytaus r.).

Švč. Trejybės bažnyčioje parapijos klebonas kun. Stanislovas Stankevičius aukojo šv. Mišias už žuvusius dėl Tėvynės laisvės šaulius, karius ir partizanus. Tuo pačiu buvo minimos ir Alytaus šaulių rinktinės įkūrimo 95-osios metinės. Klebonui šv. Mišių metu patarnavo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos kariškiai: gr. Linas Dzidzevičius ir vyr. eil. Arūnas Gardžiulis, abu dzūkai.

Per pamokslą klebonas kalbėjo, kad daugelis nukentėjo nuo karo ir pokario audrų, tačiau partizanai savo pareigą – tarnauti Dievui ir Tėvynei – atliko iki galo. Dauguma karių, partizanų, šaulių žuvo nesirūpindami savimi. Kiti mirė ligoninėse, kentėjo belaisvių stovyklose ar stalininiuose lageriuose. Tačiau visi jie mylėjo Tėvynę, kovojo už gėrį, siekdami, kad kitiems būtų geriau gyventi, kad kiti pergalės vaisiais džiaugtųsi. Šauliai – Tautos kariai – tai kertiniai akmenys, kurie yra pamatai didelės šventovės, kuri vadinasi Lietuva. Skaityti toliau »

Mokytojas Ignas Balčiūnas (1888-1971)

Arturas Čiras

2014 11 08

Mokytojas Ignas Balčiūnas, apie 1925 m.

Mokytojas Ignas Balčiūnas, 1928 m.

Ignas Balčiūnas, s. Kazio, gimė 1888 m. sausio 1 d. Alytaus apskrityje, Alovės valsčiuje, Plikionių kaime, valstiečių šeimoje. 1913 metais baigė pedagoginius kursus Maskvoje. 1915 metais „Ryto“ draugijos paskirtas pradėjo dirbti mokytoju „Ryto“ draugijos Merkinės skyriaus išlaikomose pradinėse mokyklose. Šiose pareigose dirbo ketverius metus.

Alytaus apskrities Švietimo komisijos paskirtas dirbo mokytoju Nedzingės valsčiaus pradinėse mokyklose nuo 1919 m. spalio mėn. iki 1923 m. rugsėjo mėn. Jis pirmasis pradėjo kurti biblioteką, su jaunimu ruošė vaidinimus.

Alytaus apskrities Švietimo komisijos nutarimu perkeltas į Butrimonių valsčiaus Skraičionių pradinę mokyklą vedėju nuo 1923 m. rugsėjo 1 dienos. Skaityti toliau »

Garbingą sukaktį iki pavasario primins edukacinė paroda

Aldona Kudzienė

Alytaus šaulių rinktinės įkūrimo 95-ųjų metinių šventė Dzūkijos sostinėje prasidėjo mišiomis Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. pagerbtas žuvusiųjų už laisvę atminimas – padėta gėlių ant karininko Antano Juozapavičiaus kapo, prie paminklo už Lietuvos laisvę žuvusiems šauliams, tarpukariu nužudyto šaulio mokytojo Juozo Bloznelio paminklo. kraštotyros muziejuje vyko šiandieninių šaulių pagerbimas bei parodos „Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus rinktinei – 95 metai“ pristatymas.

Įvertinta šaulio Gintaro Lučinsko veikla

1956691_632167403571644_4342310268532862075_oKraštotyrininkas, šaulys Gintaras Lučinskas susirinkusiems pristatė Alytaus šaulių rinktinės įkūrimo ir atkūrimo istoriją, apžvelgė jos aktyvo veiklą įvairiais laikotarpiais. Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas pulkininkas leitenantas Gintautas Zaura, sveikindamas Dzūkijos šaulius, paminėjo juos kaip stipriausius šalies grandinėje. Ir ne tik praeityje jie buvo stipriausi, bet ir dabar. Skaityti toliau »

Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus rinktinės įkūrimo 95-mečio proga – paroda Alytaus kraštotyros muziejuje

kariai (1)Praeitą penktadienį Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus šaulių rinktinė iškilmingai šventė 95-ąsias įkūrimo metines. Renginys prasidėjo mišiomis Šv. Angelų Sargų bažnyčioje, vėliau padėtos gėlės ant karininko Antano Juozapavičiaus, žuvusio už tėvynės laisvę, kapo.

Šia proga Alytaus kraštotyros muziejuje iškilmingai atidaryta paroda, skirta Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus rinktinės įkūrimo 95-mečiui. Parodos „Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus rinktinei – 95 metai“ atidaryme dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas, mero pavaduotoja Nijolė Makštutienė, Seimo nariai Algis Kašėta ir Julius Sabatauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, Lietuvos šaulių sąjungos ir Alytaus rinktinės vadovai, šauliai ir jaunieji šauliai, socialiniai partneriai, svečiai. Skaityti toliau »

Šaulys – partizanas Antanas Uzdila iš Kreivėnų kaimo

Gintaras Lučinskas

Antanas Uzdila su šeima. Vilkaviškis, iki 1940 m.

Antanas Uzdila su šeima. Vilkaviškis, iki 1940 m.

Lietuvos šaulių sąjungos Seinų skyriaus vado 1922 m. rugsėjo 8 d. rašte Nr. 68 sl. („slaptai“, „asmeniškai“), kuris adresuotas LŠS Centro valdybos Konspiratyvinio skyriaus viršininkui, pateikiamos žinios apie 1921–1922 metais kovose pasižymėjusius šaulius. Tekste jie įvardijami kaip šauliai – partizanai. Minėto rašto 3-čiame punkte rašoma:

Punsko būrio šauliui – partizanui Antanui Uzdylai reikėtų išreikšti pagyrimas už apsigynimą su parabeliu nuo 3-jų lenkų sargybinių, stovinčių už 30 žingsnių su šautuvais Dusnyčios dvare 1922 m. sausio mėnesį.

Šiame rašte LŠS Seinų skyriaus vadas prašo aukštesnės vadovybės apdovanoti pasižymėjusius šaulius: „kad būtų geresnis ūpas šauliams, kad jaustų, jog už jų padarytus nuopelnus valdžia rūpinasi.“ Skaityti toliau »

Žurnalo „Trimitas“ (1920–1940) dzūkiška kronika

Gintaras Lučinskas

Alytaus šaulių stovykla, 1934 m. Nuotr. iš G. Lučinsko kolekcijos

Alytaus šaulių stovykla, 1934 m. Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos.

Birželio mėnesį šventėme visos Šaulių sąjungos 95-metį. O spalio 22-ąją minime Alytaus šaulių rinktinės įkūrimo 95-ąsias metines. Jei šaulių idėja ir Šaulių sąjungos įkūrimo iniciatyva kilo Kaune, tai partizaninis judėjimas prieš okupantus (vokiečius, lenkus, bolševikus) prasidėjo provincijoje, vietos jėgomis. Iš centro atėjusi šaulių būrių kūrimo idėja jau rado veikiančius partizanų būrius, kuriems nesunku buvo įskiepyti šauliškumo idėjas. Šaulių sąjungos Alytaus būrys įkurtas 1919 m. spalio 22 d., o patvirtintas Šaulių sąjungos Centro valdyboje spalio 29 dieną. Pirmąją valdybą sudarė pirmininkas dr. Simas Janavičius, Jonas Stankevičius ir Jonas Lapėnas. Alytaus būrys visos Lietuvos šaulių būrių numeracijoje užėmė garbingą vietą „L.Š.S. 2 būrys“. Pradžioje būryje buvo 15 vyrų. 1921 metais, formuojant skyrius, Alytaus skyrius tapo devynioliktuoju. Vėliau skyrius pertvarkytas į Lietuvos šaulių sąjungos XIX Alytaus rinktinę. 1923 m. sausio mėn. Alytaus šaulių skyriaus būrys, vadovaujamas Adolfo Venclausko dalyvavo Klaipėdos krašto išvadavime. Ten nuo priešo granatos žuvo rinktinės instruktorius Jonas Pleškys. 1923 m. kovo 23 d. Perlojos, Merkinės bei vietinių būrių šauliai talkino 11-ojo pėstininkų Vilniaus pulko I-ojo bataliono kariams likviduojant lenkų partizanų sukurtą Varviškės „respubliką“ prie Kapčiamieščio. Tuo baigėsi Alytaus šaulių rinktinės ketverių metų tėvynės gynimo laikotarpis. Prasidėjo ramesnis organizavimosi darbas, šauliai buvo suburti į nuolatinius būrius. Buvo imtasi taikaus darbo: sporto, ugniagesybos, karinio pasiruošimo, kultūrinės veiklos. 1921 metais Alytaus apskrityje buvo perregistruoti 567 šauliai, o 1939 m. sausio 1 d. jau buvo 2243 šauliai. 1940 metais rinktinę sudarė 60 šaulių būrių. Tragiškas likimas laukė šaulių 1940-aisiais. Išduota Lietuvos kariuomenė, likimo valiai palikta Šaulių sąjunga. Iš pradžių ji nuginkluojama, vėliau uždraudžiama ir likviduojama. Iki karo pradžios buvo suimta, įkalinta, ištremta apie 70 procentų buvusių šaulių, daug jų nužudyta. Nemažai šios organizacijos narių dalyvavo 1941 m. Birželio sukilime ir žuvo nuo vokiškųjų okupantų kulkų. Daug šaulių dalyvavo ginkluotoje partizaninėje kovoje pokario metais, dauguma jų paaukojo gyvybes ant Tėvynės aukuro. Skaityti toliau »

Paminėtos Alytaus šaulių rinktinės įkūrimo 95-osios metinės (NUOTRAUKOS)

DSCF4720Spalio 17 d. paminėtos Alytaus šaulių rinktinės įkūrimo 95-osios metinės.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Po to pagerbtas žuvusiųjų už Laisvę atminimas: padėtos gėlės ir uždegtos atminimo žvakutės prie karininko Antano Juozapavičiaus kapo, prie paminklo už Lietuvos Laisvę žuvusiems šauliams, prie 1923 m. lenkų nužudyto šaulio mokytojo Juozo Bloznelio paminklo.

Vėliau Alytaus kraštotyros muziejuje vyko šventinis minėjimas bei parodos „Lietuvos šaulių sąjungos Alytus rinktinei 95 metai“ atidarymas.

G. Lučinsko nuotraukos Skaityti toliau »

Alytaus šaulių rinktinės įkūrimo 95-osios metinės

Gintaras Lučinskas

Paminklas už Lietuvos Laisvę žuvusiems šauliams atminti Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje. 2014 10 17.

Paminklas už Lietuvos Laisvę žuvusiems šauliams Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje. 2014 10 17.

Birželio mėnesį šventėme visos Šaulių sąjungos 95-metį. O spalio 22-ąją minime Alytaus šaulių rinktinės įkūrimo 95-ąsias metines.

Jei šaulių idėja ir Šaulių sąjungos įkūrimo iniciatyva kilo Kaune, tai partizaninis judėjimas prieš okupantus (vokiečius, lenkus, bolševikus) prasidėjo provincijoje, vietos jėgomis. Iš centro atėjusi šaulių būrių kūrimo idėja jau rado veikiančius partizanų būrius, kuriems nesunku buvo įskiepyti šauliškumo idėjas.

Šaulių sąjungos Alytaus būrys įkurtas 1919 m. spalio 22 d., o patvirtintas Šaulių sąjungos Centro valdyboje spalio 29 dieną. Pirmąją valdybą sudarė pirmininkas dr. Simas Janavičius, Jonas Stankevičius ir Jonas Lapėnas. Alytaus būrys visos Lietuvos šaulių būrių numeracijoje užėmė garbingą vietą „L.Š.S. 2 būrys“. Pradžioje būryje buvo 15 vyrų. Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas