Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Spaudos draudimas 1864-1904 m.

„Vargo mokyklą“ prisiminus

Adolfas Nezabitauskas

Po nepasisekusio 1863metų sukilimo caro valdžia uždraudė Lietuvoje spaudą lotynų raidėmis. Taip lietuviams buvo keršijama už dalyvavimą sukilime. Spaudos draudimas tęsėsi 40 metų. Tas laikotarpis yra vienas juodžiausių mūsų istorijoje. Tuo tarpu Lietuvoje negalėjo išeiti joks spaudos leidinys. Griežta ir žiauri carinė cenzūra budriai saugo dvigalvio erelio galybę. Be savosios spaudos Lietuva labai atsiliko švietimo-kultūros, politinio subrendimo, nacionalinės sąmonės susiformavimo ir ekonominio pakilimo srityje. Tik po 1905 metų revoliucijos, subraškėjus carizmo pamatams, didelių liaudies pasiryžėlių ir nelygioje kovoje sudėtų nemažų aukų pastangomis vėl buvo atgauta lietuviškoji spauda. Tiesa, dar stipriose cenzūros replėse. Tuo laiku nebuvo savame krašte nė vienos mokyklos gimtąja lietuvių kalba. Skaityti toliau »

Knygnešys Ambrazevičius pas carą Aleksandrą III

Knygų gabenimas grūdų maišuose.
Už maldaknyges ištrėmė į Kaukazą.
Šeši prašymai ir audiencija pas Aleksandrą III.
Už 1500 rublių išsipirko iš kalėjimo.

Kaunan buvo atvykęs nusipelnęs senas knygnešys Andrius Ambrazevičius, 70 metų amžiaus, kilęs iš Marijampolės apskrities, o dabar gyvenąs Simno miestelyje. Šis senas knygnešys pasakoja apie savo nuotykius, pergyventus prieš 50 metų. Skaityti toliau »

Knygnešiai ir daraktoriai Lazdijų ir Veisiejų apylinkėse

Arturas Čiras

2013 11 29

ANDRIULIONIS Augustas, Stasio, gim. 1875.I.26 Deminiškių k. (Šlavantų sen.), gyv. ten pat. Valstietis, knygnešys. Motina turėjo 9 margus žemės. 1902 m. pasienio sargybiniai jį sulaikė Stanaičių k. (Vilkaviškio aps.), nešėsi 2 lietuviškas knygas. 1903 m. caro paliepimu nubaustas 7 d. arešto policijos areštinėje, bet 1902 m. pabaigoje jau buvo emigravęs į JAV. Skaityti toliau »

Knygnešiai ir daraktoriai Kapčiamiesčio ir Leipalingio apylinkėse

Arturas Čiras

2013 11 27

AŠENBERGAS, gyv. Seirijuose. Daraktorius. Mokė vaikus slaptoje mokykloje Mažonių k. (Leipalingio vls.) ir kt.

BALČIUS Antanas, Mykolo, gim. 1865.V.5 Gailiūnų k. (Leipalingio vls.), mirė 1943.X.19 ten pat, palaidotas Liškiavos kapinėse. Valstietis, daraktorius. Lietuviškai skaityti ir rašyti A. Balčių išmokė kaimo daraktorius. Būdamas 19 m. pats pradėjo mokyti kaimo vaikus. Daraktoriavo apie 20 metų – iki spaudos draudimo panaikinimo. Kaip pažymi amžininkai, buvo muzikalus vaikinas, turėjo gražų balsą. Taigi, be rašto, dar mokydavo savo mokinius dainuoti ir giedoti. Valdžios pareigūnai persekiojo, stengėsi užklupti mokyklą, bet pavykdavo pasprukti arba išsipirkti. Vienu metu, norėdamas suklaidinti policiją, buvo pasivadinęs Jonu Miklušiu. Senatvėje gyveno gana sunkiai. Anksti mirė vienintelis sūnus, marti neteko regėjimo. Nuo 1938.II.16 paskirta daraktoriaus pensija – po 20 Lt kas mėnesį. Skaityti toliau »

Knygnešiai ir daraktoriai Miroslavo ir Seirijų apylinkėse

Arturas Čiras

2013 11 25

ARNAUSKAS, gyv. Paveliškių k. (prie Ginčionių miško) (Seirijų vls.). Elgeta, knygnešys. Palaikė ryšius su knygnešiu Antanu Baranausku. Imdavo iš jo lietuviškų knygų. Įkliuvo Seirijuose. Per kratą rado 6 maldaknyges. Buvo pasodintas į daboklę. Kaimynas užtarė ir liko nenubaustas. Skaityti toliau »

Knygnešiai ir daraktoriai Krokialaukio ir Simno apylinkėse

Arturas Čiras

2013 11 23

ABROMAITIS Nikodemas, gim. Skovagalių k. (Simno vls.). Daraktorius, knygnešys. Baigė valdinę pradžios mokyklą. 1890–1915 m. mokė vaikus buv. Simno vls. kaimuose. Mokydavo po 10–16 mokinių, kurių amžius – 9–16 m., daugiau berniukų. Mokė lietuviškai skaityti ir rašyti, aritmetikos, katekizmo. Tėvams pageidaujant, pamokydavo ir rusiškai bei lenkiškai. Mokydavo žiemomis nuo Kalėdų iki Velykų. Mokslas trukdavo tris žiemas. Per mokslo metus už tai gaudavo po 1 rb nuo mokinio. Žmonės vadindavo Dzekonu. Kun. M. Gustaičiui paraginus, prisidėjo prie to, kad 1896.XI.8 Simno bažnyčioje buvo pradėta giedoti lietuvių kalba – pamokė parapijiečius lietuviškai giedoti rožančių ir kt. giesmes. Platindavo knygnešio Jono Antanaičio atgabentą lietuvišką spaudą. Skaityti toliau »

Knygnešiai ir daraktoriai Alytaus apylinkėse

Arturas Čiras

2013 11 21

ATMANAVIČIUS Jonas. Daraktorius. Buvo baigęs Kriauniuose (Alytaus vls.) valdinę pradžios mokyklą. 1898–1900 m. mokė Dubėnuose (Alytaus vls.). Turėdavo iki 15-os 10–17 m. amžiaus mokinių. Juos mokė skaityti, rašyti ir maldų lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai. Mokslas tęsdavosi 3–4 žiemas. Nuo valdžios nenukentėjo – papirkdavo vietinius valdininkus. Už mokslą tėvai mokėdavo po 20 kp ir savaitę maitindavo. Apie 1900 m. emigravo į Ameriką. Skaityti toliau »

Knygnešiai ir daraktoriai Butrimonių ir Punios apylinkėse

Arturas Čiras

2013 11 19

Jurgis Armanavičius

Jurgis Armanavičius

ARMANAVIČIUS Jurgis, gim. 1861 m. Punioje, mirė 1941.I.16 ten pat, palaidotas Punios kapinėse. Valstietis, knygnešys. Lietuvišką spaudą platino Punios parapijoje. Manoma, kad knygų gaudavo iš klebono. Buvo labai pamaldus. Vakarais į namus susirinkdavo kaimynai pasitarti, paklausyti pasakojimų.

BARANAUSKAS, gyv. Butrimonyse. 1895 m. pašto cenzūra sulaikė jam iš užsienio siųstą banderolę su 3 maldaknygėmis lietuvių ir lenkų kalbomis. Skaityti toliau »

Knygnešiai ir daraktoriai Liškiavos ir Merkinės apylinkėse

Arturas Čiras

2013 11 17

BARYSAS Jonas, gyv. Maksimonių k. (Merkinės vls.). Knygnešys. Tarnavo prie Merkinės bažnyčios. Iš knygnešių gautą lietuvišką spaudą jam padėdavo platinti škaplierininkai, prekiavę prie šventoriaus devocionalijomis. Skaityti toliau »

Knygnešiai ir daraktoriai Varėnos ir Valkininkų apylinkėse

Arturas Čiras

2013 11 15

ANTULIENĖ Marė, gyv. Valkininkuose. Valstietė, knygnešė. 1891.V.26 prie Valkininkų bažnyčios policininkas iš jos atėmė lietuvišką knygą, kurią slėpė užantyje. Kadangi M. Antulienė priešinosi ir šaukė, susitelkė apie 400–500 žmonių, įvyko grumtynės su policininkais. M. Antulienę ir Jurgį Uždavinį uriadnikas kaltino, kad žmonėms dalijo kažkokias spausdintas korteles. Perduota bausti Varėnos taikos teisėjui. Nuteista 2,5 mėn. kalėjimo. Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas