Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Lietuvių–lenkų santykiai XX a. pradžioje

Iš šaulių praeities. Šaulių kova dėl Seinų

A. Šarka

1918 metų rudenį, vykstant kovoms dėl nepriklausomybės, daugely Lietuvos vietų, ypač pakraščiuose, vokiečiams pasitraukus nuo krašto administravimo, patys žmonės griebėsi organizuoti pilietinę apsaugą ir administracijos vienetus. Panašiai buvo ir Seinų apskrities Kučiūnų apylinkėje. Tų metų lapkričio 17 d. čia įvyko parapijos sueiga, apsvarstyta esama būklė ir, neilgai tęsus, išrinkta parapijos komitetas vietos reikalams tvarkyti. Vėliau komitetas pavadintas taryba. Skaityti toliau »

Alovės įvykiai 1907 m.

Dr. J. Stakauskas

Alovės parapija buvo grynai lietuviška. Lenkiškai kalbantieji sudarė nereikšmingą mažumą. Buvo tai šlektos, trijų dvarų savininkai, kurie visada norėjo duoti toną parapijos gyvenimui. Todėl parapija iš oro atrodė aplenkinta. Pridedamos pamaldos bažnyčioje buvo atliekamos lenkų kalba. Kun. Juknys, atvykęs Alovėn klebonauti, rado tik vieną lietuvišką pamokslą. Naujam klebonui atvykus, lietuviai parapijiečiai tuojau pas jį kreipiasi, prašydami leisti jiems giedoti rožančių lietuviškai pakaitomis su lenkais. Kun. Juknys į tai atsakė: „Parapijiečiai visi yra lygūs. Specialaus leidimo nereikia. Ateikite ir giedokite.“ Jokios agitacijos klebonas nevedė, iš sakyklos nieko nesakė. Vieną ir kitą sekmadienį lietuviai, anksčiau bažnyčion atėję, gieda. Pradžioje lenkai nereagavo. Pamojo ranka: „Niech sobie spiewają“. Nejučiomis rožančiaus giedojimą perėmė lietuviai. Skaityti toliau »

Lietuvių lenkų kovos Alytaus bažnyčioje 1907 m.

Dr. hist. J. Stakauskas

Kun. Šabanavičius atvažiavo į Alytų klebonauti, kur pamaldos buvo laikomos beveik vien lenkiškai. Lietuviai pas jį kreipėsi prašydami, kad leistų jiems giedoti. Neturėdamas politinio gudrumo jis pradėjo atviriau veikti. Lietuviams jis pasakė: „Pasimokykite pirma giesmių pas vargonininką špitolėje, tada aš jums leisiu lietuviškai bažnyčioje giedoti“. Skaityti toliau »

Vėl baisios žudynės

Trimitas, 1922 m. gruodžio 16 d. Nr. 49, p. 1-3.

Gruodžio 3 dieną anksti rytą užpuolė lenkų partizanų būrys Kučiūnų miestelį, kurs randasi neitralinėj juostoj, mūsų pusėje demarkacinės linijos. Partizanai atvyko iš Varviškės lizdo, skaičiuje 52 žmonių, apsiginklavusių šautuvais ir rankinėmis granatomis, su vienu kulkosvaidžiu. Prisiartinę mišku prie Kučiūnų bažnytkaimio, būrelį iš 10-15 žmonių įleido į miestelį; šie per miestelį smarkiai bėgdami šaudė į kiekvieną stubą. Kadangi iš niekur jiems nebuvo šūviais atsiliepta, tai jie grįždami ėjo jau į stubas ir pradėjo plėšimus ir žudynes. Tuo tarpu kiti jų sėbrai, apsupę Kučiūnus, laikė sargybas. Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas