Paieška
*Įsigykite knygų
 • knygų įsigijimas
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Vieta Jūsų reklamai
 • reklama
Archyvai

Nepriklausoma Lietuva

Nauji Pocelionių mokyklos rūmai

Prieš dvejus metus prie šios Pocelionių pradžios mokyklos prisiglaudusieji vaikučiai turėjo mokyklą po šiaudiniu stogu, kuri buvo tamsi ir ankšta. Dabar jie susilaukė gražios, erdvios mokyklos, iš kurios trykšta šviesa, kultūra ir plinta visuomeninė veikla.

Ši mokykla yra paplentėje Alytus – Daugai 16 kilometre nuo Alytaus. Jos pastatymas ir įrengimas kaštavo 31 tūkstantį litų. Joje yra dvi klasės, darbo kambarys ir dviem mokytojam butai.

Tokio tipo Alytaus apskrityje yra 3 mokyklos: Pocelonių, Alovės valsč., Bukaučiškių, Daugų valsč., ir Pavarėnio, Varėnos valsč.

„Suvalkietis“. 1935 m. spalio 20 d. Nr. 41.

Makniūnų Žiemos Žemės Ūkio mokykla

Nuo pat Nepriklausomybės laikų vyriausybė pradėjo rūpintis ūkininkų švietimu, bet iš pradžių, dėl stokos specialistų – agronomų šis darbas buvo apsunkintas. Buvo pradėta steigti žiemos žemės ūkio mokyklos, kuriose mokslas tęsiasi du metus ir taikoma jaunesnio amžiaus žmonėms. Suaugusiems ūkininkams buvo ruošiama iš Ž. Ū. srities paskaitos bei trumpalaikiai kursai. Šis darbas metai iš metų plito, bet galutinai neatsakė į statomą klausimą. Kad ūkininkams mokslas būtų plačiau prieinamas 1927 metais pradėta steigti žiemos žemės ūkio mokyklos taikomos specialiai suaugusiems bei suaugusiems ūkininkams. Šiose mokyklose mokslas išeinamas per 5 mėn. t. y. nuo lapkričio mėn. 1 d. iki balandžio mėn. 1 d. Kaip tik tuo laiku, kada ūkininkas turi daugiausia laisvo laiko ir jį gali pašvęsti mokslui. Skaityti toliau »

Kaip gastrolieriai Alytuje pateko į kalėjimą

Du Kauno piliečiai, Viktoras Venclovas ir Hermanas Kaunas, sumanė pasipelnyti iš dosnių alytiškių. Juodu buvo gavę iš Dr-jos Kovai su Tuberkulioze Centro Valdybos atitinkamus leidimus dr-jos vardu pardavinėti albumus „Lietuvos Kunigaikščiai ir Vadai“. Albume buvo 28 vaizdeliai išplėšiamais lapeliais, o viso albumo kaina – 5 litai, bet jiems duotame pažymėjime buvo duota albumėliais platinti Kauno mieste ir apskrityje. Imti ne daugiau už albumą kaip 5 litus. Skaityti toliau »

Kaip mėsininkas Olkenickis pirko su sulaužyta koja veršį

Alytus. X. 28 d. apie 13 val. Alytuje, gyvulių turgavietėje besisukinėjant Alytaus mėsos prekybininkui Abromui Olkenickiui, priėjęs prie jo nepažįstamas vyriškis pasiūlė turįs parduoti veršį, kuriam esanti nulaužta koja ir negalįs jo atgabenti. Olkenickis pasikinkęs savo arklį sėdo su nepažįstamuoju ir važiavo vieton, kurioje turėjo būti nelaimingasis veršis. Skaityti toliau »

Vieno Kazio vardadienis Alytuje kaštavo 11 000 lt.

Lietuvos karalaičio šv. Kazimiero dieną iškilmingai švenčia visa Lietuva. Bet dar labiau savo patroną gerbia žmonės, apdovanoti Kazimiero vardais. Ir šių metų kovo 4 d. daug tokių triukšmingų pagerbimų matėme Marijampolėje, daug nuotykių buvę Lekėčiuose ir kitur, kur yra Kazimiero atlaidai, bet įdomiausias nuotykis buvo Alytuje. Ten vienam Kaziui menkas vardadienio balius kaštavo apie 11 000 lt. Skaityti toliau »

Pagerbkime mūsų didvyrius

Neseniai buvo rašyta „Karyje“, „Trimite“ ir „Suvalkietyje“, kad žuvusiam pirmam Lietuvos karininkui – 1-mo pėst. DLK Gedimino pulko vadui savanoriui Antanui Juozapavičiui – bus statomas paminklas Alytaus mieste Suvalkų pusėje, netoli jo žuvimo vietos, trikampy, kur auga Vytauto ąžuolai. Būtų pageidaujama, kad dėl šio reikalo išsitartų ir visuomenė.

Žuvęs dėl mūsų nepriklausomybės pirmas Lietuvos kareivis Povilas Lukšys jau pagerbtas, t. y. jam pastatytas atitinkamas paminklas. Tad laikas jau tinkamai pagerbti ir garbingai žuvusį už Lietuvos laisvę pirmąjį Lietuvos karininką Antaną Juozapavičių. Šiuo reikalu, kaip minėta, jau yra susirūpinę dzūkai savanoriai, kurie patys kiek galėdami paminklui aukoja ir iš kitų aukas renka. Aukas gausiai siunčia taip pat kariuomenės dalys, iš kurių jau gauta apie 1500 lt. Tikimasi surinkti dar tiek pat ir iš civilinių įstaigų. Tai viso būtų apie 3000–4000 lt., nes aukos renkamos tik iš kariuomenės dalių ir Alytaus apskrities savanorių bei civ. įstaigų. Aišku, kad už tiek pinigų tinkamo paminklo pastatyti nebus galima. Skaityti toliau »

Knygnešys Ambrazevičius pas carą Aleksandrą III

Knygų gabenimas grūdų maišuose.
Už maldaknyges ištrėmė į Kaukazą.
Šeši prašymai ir audiencija pas Aleksandrą III.
Už 1500 rublių išsipirko iš kalėjimo.

Kaunan buvo atvykęs nusipelnęs senas knygnešys Andrius Ambrazevičius, 70 metų amžiaus, kilęs iš Marijampolės apskrities, o dabar gyvenąs Simno miestelyje. Šis senas knygnešys pasakoja apie savo nuotykius, pergyventus prieš 50 metų. Skaityti toliau »

Lietuvos mineraliniai vandenys. Nemunaitis

Prof. S. Kolupaila

Pirmajame šiuo vardu straipsnyje (N. Romuvos Nr. 21, 1931 V. 24) apibūdinau Birštono kurorto vaizdą. Dabar pailiustruosiu jo galimą konkurentą – Nemunaitį arba, tiksliau, Vingilonį.

Nemunaitis – nedidelis dzūkų bažnytkaimis, 11 km į pietus nuo Alytaus, dešiniajame Nemuno krante. Vienbokštė baltų plytų bažnyčia, klebonija su dideliu sodu, kelios dešimtys medinių namukų – tai visa jo charakteristika. Miestelis daro ramų įspūdį: 8 km skiria jį nuo plento Alytus – Merkinė, judėjimas Nemunu labai silpnas. Abu Nemuno krantai aukšti, vagoje daug akmenų. Aplinkui – smiltynai, pušynai. Skaityti toliau »

Aniškis ir jo paminklai

Adolfas Nezabitauskas

Netoli nuo Alytaus yra Aniškio kaimas. Aniškio arba Pluvijos ežeras ir 180 ha dydžio Aniškio miškelis.

Jau mūsų amžiaus pradžioje kai kurie istorikai ir archeologai atkreipė dėmesį į Aniškio senovės paminklus. Aniškio miškelyje rasta akmeninių kirvukų, grublėtosios keramikos šukių ir senovinių geležinių ginklų. Šie radiniai rodytų labai ilgą Aniškio kultūros laikotarpį. Skaityti toliau »

Imtynės su vilku

Vasario mėn. 25 d., Alytaus miškų urėdijos Nemunaičių girininkijos 7-tos eiguvos eigulys Žekonis Pranas (57 metų amžiaus) 5 val. rytą, apeidamas jam pavestą eiguvą (Kalisbato mišką), eidamas Nemuno pakrante patiko vilką. Eigulys, matydamas negalėsiąs pabėgti ir neturėdamas šaunamojo ginklo, tik lazdą su užmautu ant galo rusų raitelių pikės galu, ėmė šaukti, manydamas, kad vilkas pabėgs. Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas