Paieška
Draugai
 • Antrasis pasaulinis
 • Grenadierius
 • Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius
 • Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga
 • Lietuvos sąjūdis
 • Nepriklausomybės gynėjų sąjunga
 • Pomėgis
 • Projektas
 • Rytų frontas
 • Tauta ir tėvynė
Rekomenduojame
 • „Lietuvių namai“ Seinuose
 • Asmeninis treneris
 • Dainavos gidas
 • Genealogija
 • Karinė apranga
 • Karštas komentaras
 • Lietuvos lokaliniai tyrimaI
 • Miroda
 • Obelių paminklas
 • Renginiai Alytuje
 • Sena.lt
 • Stovyklavietės
Archyvai

Šaulių sąjunga

Ryliškių partizanai

Jonas Miškinis

Partizanas Z. Zeziulevičius apie partizanų kovas Merkinės apylinkėje, štai ką pasakoja:

– Kai lenkai okupavo Merkinę ir aplinkinius kaimus ir, pasiekę mano gimtąjį Raitininkų kaimą, pradėjo čia dažnai lankytis ir grobti iš gyventojų turtą, nepakęsdamas tokio „šeimininkavimo“, įsirašiau į Ryliškių partizanų būrį, kad, turėdamas ginklą, galėčiau padėti sudrausti juos. Įsirašęs gavau vokišką autuvą, šovinių, rankinių granatų ir ramiai sau gyvenau, nes lenkai nežinojo, kad aš esu partizanas. Ryliškių partizanų būrys, vadovaujamas Liudviko Prėskienio, vykdė pratimus, aiškinosi ginklus, gimnastikavo – ruošėmės atremti priešą. Taip bėgo laikas be didesnių nuotykių, nors atskiri mažesni partizanų su lenkais susidūrimai buvo labai dažni. Sklido moterų verksmai ir prakeikimai, kai lenkų kareiviai jų kraičių skrynias durtuvais skaldė ir atminėjo įvairiaraščius audeklus ir plonų drobių ritimus. Tai buvo 1920 metų pavasaris. Tada dažniau girdėdavom moterų verksmus, sklindančius po miškus, negu gegutės kukavimą… Tai buvo šiai apylinkei niūrios ir baisios dienos. Skaityti toliau »

Perlojos „respublikos“ įkūrėjas

Jonas Miškinis

Jeigu Lietuvos kūrimosi metais perlojiškiai pasižymėjo drąsa, nepaprastu kovingumu ginant nuo priešų savo gimtąją žemę, tai kas gi juos skatino ir kas įkvėpė tokio patriotinio pasiryžimo? Iš kur perlojiškiai įgijo tokios drąsos, susipratimo, karinės dvasios kautis su daug stipresniu priešu? Jei sakoma, kad anuomet Perloja buvo atskirta „respublika“, tai turėjo būti ir jos „prezidentas“. Skaityti toliau »

Iš šaulių praeities. Šaulių kova dėl Seinų

A. Šarka

1918 metų rudenį, vykstant kovoms dėl nepriklausomybės, daugely Lietuvos vietų, ypač pakraščiuose, vokiečiams pasitraukus nuo krašto administravimo, patys žmonės griebėsi organizuoti pilietinę apsaugą ir administracijos vienetus. Panašiai buvo ir Seinų apskrities Kučiūnų apylinkėje. Tų metų lapkričio 17 d. čia įvyko parapijos sueiga, apsvarstyta esama būklė ir, neilgai tęsus, išrinkta parapijos komitetas vietos reikalams tvarkyti. Vėliau komitetas pavadintas taryba. Skaityti toliau »

A. a. šaulys kun. Leonas Petkelis

Kun. Leono Petkelio laidotuvės. Pivašiūnai, 1935. Nuotr. iš G. Lučinsko archyvo.

Pivašiūnuose mirė didelis Perlojos šaulių rėmėjas ir vadas kun. Lenonas Petkelis. Velionis gimęs 1885 m. gegužės mėn. 21 d. Okupuotoje Lietuvoje, Švenčionių aps., Daugeliškio v., Seniškių km., ūkininko sūnus. Mokslus ėjo ir kunigų seminariją baigė 1910 metais Vilniuje. Šiemet gegužės mėnesį rengėsi kun. Leonas Petkelis švęsti 60 metų amžiaus ir 25 metų kunigavimo sukaktuves. Bet likimas nulėmė kitaip.

Kun. Leonui Petkeliui teko kunigauti gudiškose parapijose. Jį gudų liaudis labai pamilo, nes jis jiems buvo kunigas ir draugas. Jis ir pamokslus gudiškai sakydavo.

Tarpe savų lietuvių kaimiečių kun. L. Petkelis pradėjo dirbti klebonaudamas Perlojoj. Užėmus Perloją bolševikams, kun. L. Petkelis neatsitraukė nuo savo bažnytinių pareigų. Jis mokėjo paveikti bolševikus, kurie nedrįso trukdyti tikintiems šventadieniais susirinkti į bažnyčią. Net daugelis bolševikų atidarydavo jam savo vidines gyvenimo kančias. Skaityti toliau »

Merkinės būrys prašo knygų

Prieš didįjį karą Merkinės miestelis ir keli apylinkės kaimai buvo gerokai sulenkinti. Atgavus nepriklausomybę ir įsisteigus Merkinėje šaulių būriui, šaulių inteligentų pastangomis, ypatingai a. a. šaulio daktaro kunigo Bakšio, kurį lenkų agentai 1924 m. gruodžio m. 17 d. nužudė, daug lietuvybės ugdymo srityje jau buvo nuveikta ir lenkybė Merkinėje ir apylinkėse buvo jau bebaigianti išnykti. Bet dar užsilikę keli tariamieji lenkai vėl suskato lenkybę atgaivinti. Jie šiais metais išsinuomojo butą, įsteigė viešą biblioteką – skaityklą „Pochodnia“ organizacijos vardu, įsitaisė radio, parsikvietė iš kažkur skaityklos vedėją ir dabar lenkiškąją literatūrą nesusipratusiam mūsų jaunimui tiesiog brukte bruka. Skaityti toliau »

Antanas Rukuiža – uolus ugniagesybos veikėjas

Lietuvos Ugniagesių Sąjungos tarybos narys, Aukštesniosios miškų mokyklos direktorius-revizorius, p. Antanas Rukuiža nuo rugpjūčio mėn. 1 d. paskirtas Miškų departamento direktorium. Šia proga tebus leista trumpai peržvelgti šio nenuilstamo ugniagesybos darbininko gyvenimą.

Antanas Rukuiža gimė 1887 m. gruodžio mėn. 4 d. Šėtos valsčiaus, Sriubų kaime (Kėdainių aps.). Baigė Šėtos pradžios mokyklą. 1900 m. įstojo į Panevėžio realinę mokyklą ir 1909 m. ją baigė. Tais pačiais 1909 m. įstojo į Petrapilio miškų institutą, kurį baigė 1913 m. ir gavo diplomuoto miškininko vardą. Rusų valdžia jį 1914 m. paskyrė Kazanės gubernijon tvarkyti miškų melioraciją. Vėliau jis buvo perkeltas į Samaros guberniją, kur vadovavo svarbiems miškų melioracijos darbas ir tvarkė apie 80 ha medelynų plotą. Skaityti toliau »

Vandens sporto diena Dauguose

Dauguose, birželio 18 d. Alytaus rinktinės pionierių šaulių būrys rengia tradicinę dzūkų krašto vandens sporto dieną. Vietoje yra gražus Daugų ežeras, kuris užima per 10 000 ha. Šventėje numatyta plati programa: baidarių ir motorlaivių lenktynės, plaukymas, šuoliai, komiškas sportas. Numatyta, kad Šiaulių sąjungos lėktuvai šventės dieną vykdys ant Daugų ežero puolimą ir apmėtys laivus bombomis. Šventės pradžia 14 val. Skaityti toliau »


Lankomumo statistika
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas